ประกาศ
รายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI


          รายชื่อวารสารดังต่อไปนี้ ได้ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI เนื่องจาก ขาดองค์ประกอบสำคัญด้านมาตรฐานการจัดการวารสาร โดยทางศูนย์ TCI ได้กำหนดระยะเวลาของการถูกคัดชื่อออก (embargo period) ตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

ลำดับ หมายเลข ISSN ชื่อวารสาร ระยะเวลาที่ถูกคัดชื่อออก
1 1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565
2 2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ:
1. บรรณาธิการวารสารจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์
2. อ้างอิงตามประกาศ TCI ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

  Announcement
List of deselected Journals from Thai-Journal Citation Index (TCI) Database


          The following journals have been deselected from the Thai-Journal Citation Index (TCI) database because those journals are considered lack of important components concerning journal management standards. The embargo periods for those journals are also specified.

No ISSN Journal Title Embargo period
1 1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University 1st January 2020
- 31st December 2022
2 2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 1st January 2020
- 31st December 2022

Announced as 14th August 2019

Note:
1. The notification letter and all relevant documents were sent to the Editors by post.
2. Referenced by TCI Announcement as of 24th June 2019