การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 (3 ก.ย. 61)          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

          ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยบรรณาธิการวารสารจะต้องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI โดยทาง TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า วารสารกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 สามารถขอรับการประเมินได้ใหม่เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี (2564 และ 2565) โดยในการประเมินครั้งนี้ ศูนย์ TCI ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใหม่ดังนี้

ท่านสามารถคลิกที่เกณฑ์ในแต่ละข้อเพื่อรับชมการให้รายละเอียดของเกณฑ์ข้อนั้นๆ
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

          เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)
          1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด
          2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล
          3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน
          4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน

          เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
          1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
          2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
          3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
          4. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
          5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
          6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์
          7. คุณภาพของบทความในวารสาร
          8. เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ

          ดังนั้นเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้สำหรับประเมินคุณภาพวารสารในรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ทางศูนย์ TCI จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค รวม 4 ครั้ง ดังนี้

              ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
              ครั้งที่ 2 : วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถ. นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
              ครั้งที่ 3 : วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถ. ประชาสโมสร ขอนแก่น
              ครั้งที่ 4 : วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
          หมายเหตุ: ในการประชุมทั้ง 4 ครั้ง จะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูล ACI และการใช้ Scopus database สำหรับ Editors

          ในการนี้ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญ บรรณาธิการวารสาร หรือ กองบรรณาธิการวารสาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร (หนังสือเชิญประชุม บรรณาธิการจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวารสารละ 2 ท่าน เท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน โดยพิจารณาจากลำดับของการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ไม่สามารถรับจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โปรดลงทะเบียนออนไลน์โดยเลือกสถานที่จัดประชุมตามภูมิภาคที่วารสารท่านสังกัดที่ เว็บไซต์ของการประชุม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีช่วงเวลาในการลงทะเบียนดังนี้
              ครั้งที่ 1 : ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กันยายน 2561
              ครั้งที่ 2 : ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2561
              ครั้งที่ 3 : ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561
              ครั้งที่ 4 : ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2561

          หากพ้นกำหนดดังกล่าว ศูนย์ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม และทางศูนย์ฯ จะประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่านทางเว็บไซต์ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันสุดท้ายที่ให้ลงทะเบียนในแต่ละรอบ