การประชุม “The 4th Editor Workshop” ที่จะจัดขึ้นในในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ดินแดง กรุงเทพฯ (11 ต.ต. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) บริษัท Elsevier และฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในเวลาที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 55 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560-62 และได้จัดประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ในวันที่ 14 มีนาคม 2560, วันที่ 28 เมษายน 2560 และวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา

          ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงได้เชิญหัวหน้ากองบรรณาธิการ และทีมงานอีก 1 ท่าน ที่เคยเข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา มาเข้าร่วมประชุม “The 4th Editor Workshop” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน รายละเอียด วิธีปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย เพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ กับบรรณาธิการและLocal Board for Thailand ที่ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษแล้ว ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ดินแดง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตำแหน่ง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ มาที่ tci.thai@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

Programme for “the 4rd Editors’ Workshop”
Under the TCI-TRF-Scopus Collaboration Project
Friday 10th November, 2017
At Sapphire Room, Century Park Hotel, RatchapraropRd, Bangkok, Thailand