การประชุมเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ” (18 เม.ย. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560 และอีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 และได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

          ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงได้เชิญหัวหน้ากองบรรณาธิการ และทีมงานระดับบริหารวารสารที่สามารถตัดสินใจได้อีก 1 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ไปแล้วนั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาวารสารร่วมกับ TCI และเจ้าหน้าที่ของ Scopus ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯTentative Agenda for Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project
Friday 28th of April, 2017, Petch Room, 11th Floor, Windsor Suites Hotel,
Sukumvit 20 Road, Bangkok, Thailand


Time Activities
08.30-09.00 Registration
09.00-09.25 Opening Remarks : Role of TRF in Supporting the Scopus-Thailand University Consortium and Research Performance in Thai Universities
By Assoc.Prof. Dr. Sompong Klaynongsruang
Director, Academic Research Division, Thailand Research Fund (TRF)
09.25-09.45 Enhancing Research Productivity and Quality in Universities
By Assoc. Prof. Dr. Bundit Fungtammasarn
Senior Vice President for Research and Innovation, KMUTT
09.45-10.30 Rationale for initiating “Scopus -Thailand University Consortium“ and
“Thai and ASEAN journals for indexing in Scopus” Pilot Projects
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop (TCI)
10.15-10.15 Coffee Break
  Scopus-Thailand University Consortium
(In English with Thai Summary)
Thai and ASEAN journals for indexing
in Scopus (In English)
  Tubtim Room Petch Room
10.30-10.45 Progress on the Scopus-Thailand University Consortium
By Mrs. Srichan Chancheewa and
Dr. Nongyao Sripromsuk (TCI)
A pilot project on Thai and ASEAN journals for indexing in Scopus
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop (TCI)
10.45-11.30 Workshops and training sessions and payment proposal
By Mrs. Kylie Chiew and Mr. Wee Li Lim
(Scopus Representatives)
Overview on Scopus database
  • Overall on Scopus database and its effects on research performance evaluations
  • Scopus criteria
  • STEP workflow
  • Roles of CSAB, local boards
  • Journal evaluation process
By Mr.Shareef  Bhailal
      SCOPUS Product Manager (Elsevier,
      The Netherlands)
11.30-12.30 Q & A By Mrs. Srichan Chancheewa,
Dr. Nongyao Sripromsuk
Ms. Kylie Chiew and
Mr. Wee Li Lim
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30   Timelines for activities (workshop and training) of Thai and ASEAN journals for indexing in Scopus
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop,
Dr. Nongyao Sripromsuk and
Mr. Shareef Bhailal
14.30-14.45   Coffee Break
14.45-16.30   Q&A
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop,
Dr. Nongyao Sripromsuk and
Mr. Shareef Bhailal
    Closing remarks