ประกาศ!!! รายชื่อวารสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณารูปแบบบทความ รอบที่ 2/2559 และเลื่อนช่วงเวลาสำหรับการส่งรูปแบบบทความ รอบที่ 3/2559 (15 ก.ค. 59)


          จากที่ทางวารสารได้ส่งตัวอย่างของบทความเข้ามาเพื่อพิจารณารูปแบบบทความในรอบที่ 2 (วารสารกลุ่มที่ 1 ที่อยู่ใน ThaiJO ช่วงวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559) นั้น ทาง TCI ขอประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับตัวอย่างบทความจำนวน 73 วารสาร ดังนี้

NO.
ISSN
ชื่อวารสาร
1
2287-0741
Applied Environmental Research
2
1865-8646
Journal of English Studies
3
2465-4531
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
4
1905-7326
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
5
1906-3865
NIDA Case Research Journal
6
2286-8984
Southeast Asian Journal of Economics
7
0495-3843
Thai Forest Bulletin (Botany)
8
0857-6084
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
9
1685-9057
Thailand Statistician
10
0859-4074
Thammasat International Journal of Science and Technology
11
0859-5747
Thammasat Review
12
1686-3933
Walailak Journal of Science and Technology
13
1513-4458
กระแสวัฒนธรรม
14
0125-6564
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
15
1686-4395
ดำรงวิชาการ
16
1686-9540
ไทยไภษัชยนิพนธ์
17
0125-7560
พุทธชินราชเวชสาร
18
0857-0442
รัฏฐาภิรักษ์
19
0857-8052
รามาธิบดีพยาบาลสาร
20
1906-215X
วารสาร มทร.อีสาน
21
2286-718X
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
0854-9849
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
23
1906-5485
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
24
1905-6303
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
25
0857-4553
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
26
2351-0358
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
27
1905-7121
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
28
1513-5667
วารสารเกษมบัณฑิต
29
0858-4338
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
30
0859-8835
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31
1685-3954
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
32
0125-6416
วารสารญี่ปุ่นศึกษา
33
0125-2682
วารสารเทคนิคการแพทย์
34
1685-8573
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
35
1905-9329
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
36
1686-0667
วารสารไทยคดีศึกษา
37
0125-3670
วารสารธรรมศาสตร์
38
1513-4164
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
39
1906-425X
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
40
0125-2836
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
41
1905-3746
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ
42
1905-9647
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
43
1906-7658
วารสารปัญญาภิวัฒน์
44
0867-0884
วารสารปาริชาต
45
0857-3743
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
46
1906-652X
วารสารพยาบาลตำรวจ
47
1513-5217
วารสารพยาบาลทหารบก
48
0857-605X
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
49
0125-8885
วารสารพยาบาลศาสตร์
50
0858-1231
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51
0125-7021
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
52
0125-8958
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
53
0857-5371
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
54
1686-1442
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
55
0125-3689
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
56
0859-2667
วารสารพัฒนาสังคม
57
0125-3832
วารสารเภสัชวิทยา
58
1905-0852
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
59
2228-9356
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
60
1906-5681
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
61
0858-7418
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62
1906-5965
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
63
0857-5428
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
64
0859-418X
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
65
0858-2025
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
66
1906-3334
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67
1905-2847
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
68
2229-2802
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
69
1905-2022
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
70
1905-0793
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
71
1906-5337
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
72
1686-9869
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
73
0857-684x
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
74
0858-4540
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
75
1686-7440
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
76
1905-9590
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
77
2286-6175
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78
0857-7927
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
79
0859-4562
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
80
1686-6959
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
81
0858-4435
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82
0125-8192
วารสารศาสตร์
83
0859-5127
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
84
0858-9291
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
85
1906-2044
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
86
0125-6985
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
87
1686-6541
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
88
2228-8457
วารสารสารสนเทศศาสตร์
89
0859-497X
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
90
0857-2690
วารสารสุทธิปริทัศน์
91
0125-4820
วารสารอักษรศาสตร์
92
0125-8273
วิศวกรรมสาร มข.
93
1905-615X
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
94
0125-8435
สงขลานครินทร์เวชสาร
95
1686-1841
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย


          โดยทางศูนย์ TCI จะทยอยแจ้งผลการพิจารณารูปแบบบทความไปทางอีเมล์ที่แจ้งมาภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 หากวารสารใดที่ส่งตัวอย่างบทความเข้ามาแล้วไม่ปรากฏในรายชื่อด้านบน กรุณาติดต่อ คุณสันติ โทร. 02-4708647

          ทั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับการส่งตัวอย่างของบทความเพื่อพิจารณารูปแบบบทความในรอบที่ 3 (วารสารกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ใน ThaiJO) จากเดิม 1 – 31 กรกฏาคม 2559 เป็น 1 – 31 สิงหาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2559/30_May/News.html และจะแจ้งผลการพิจารณารูปแบบบทความภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ทางอีเมล์ที่แจ้งมาต่อไป