ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง "หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖" (22 พ.ย. 56)


          ด้วย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นวารสารออนไลน์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
          ๑. กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย ก.พ.อ. ทั้งนี้ รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว ให้พิจารณา ณ วันที่ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ
          ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
          ๓. กำหนดระยะเวลาสำหรับการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้วารสารทางวิชาการได้มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้
          อนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งได้เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาให้การรับรองไว้แล้วในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอกำหนดตำแหน่งสามารถเสนอผลงานนั้นเพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดตำแหน่งในภายหลังได้
          บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้ว จึงขอประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
          ซึ่งในประกาศฉบับนี้ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (และรวมรอบที่ 1 ด้วย) )เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง "หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖"