รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย"
31 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

No. คํานํา ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง มหาวิทยาลัย
1 ผศ.ดร. กัลยา  กุลสุวรรณ บรรณาธิการวารสารช่อพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2 ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์  ไพรวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3 ผศ.ดร. เกศินี  ประทุมสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4 อาจารย์ เกียรติชัย  โรจนมงคล กองบรรณาธิการสัตวแพทย์มหานครสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร
5 ผศ ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 ผศ.ดร. จักรี  ศรีนนท์ฉัตร บรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7 ผศ. จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8 ดร. เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 ดร. ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
10 นาย ชิตวันพัทณ์ วีระสัย บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
11 คุณ ชุมพล ปทุมมาเกษร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 ดร. ดนุชา สลีวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 อาจารย์ โดม หาญพิชิตวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14 ดร. ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15 ผศ. ธิติมา คุณยศยิ่ง  ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
16 ดร. ธีระพงษ์ แสนทวีสุข รองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17 ดร. นพรัตน์ มะเห  ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
18 ผศ.ดร นวลศรี ชำนาญกิจ บรรณาธิการ วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
19 ดร. น้ำฝน ศีตะจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
20 ผศ. เนตร์พัณณา ยาวิราช หัวหน้าโครงการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
21 ดร. บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ่ บรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 ดร. บัณฑิตา  อินสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์
23 นาย บุญเลิศ แซ่อึ้ง   ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทาง ปัญญา สํานักวิจัยและบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 ผศ. บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ บรรณาธิการรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25 ผศ. ประเสริฐ เคนพันค้อ บรรณาธิการวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
26 ศ.ดร. ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
27 ดร. ปิยะธิดา  ปัญญา ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
28 ผศ.ดร. พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
29 คุณ พรรณวิภา แพงศรี รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
30 ดร. พิชิต สุดตา บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
31 นาง พิสมัย  ประชานัน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
32 ดร. ไพศาล วรคำ บรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
33 รศ.ดร.    มนตรี  ศิริปรัชญานนท์ บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
34 ดร. ยุธยา อยู่เย็น รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
35 ผศ.   รวงพร ประสิทธิ์ฤศล กรรมการวิจัยคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
36 รศ.ดร. รสริน  พิมลบรรยงก์ ประธานสาขาวิชาเทคโนและสื่อสาร การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา
37 ดร. รัตนา สีดี รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์
38 ผศ.ดร. เลหล้า  ตรีเอกานุกูล บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย
39 รศ.ดร. วลัยรัตน์ จันทรวงศ์ บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
40 ผศ. วัชรินทร์  อินทรพรหม รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
41 นางสาว วัชรีวรรณ  จิตต์สกุล นักวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
42 ผศ.ดร. วาสนา  แก้วหล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์
43 นางสาว วิลัยลักษณ์  สังทองพัฒนา นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์
44 ผศ.ดร. วิลาวรรณ์ คําหาญ บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร
45 ผศ.ดร. วีระพล แจ่มสวัสดิ์ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
46 ศ.ดร. เวคิน  นพสิตย์ บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
47 นางสาว ศิวดี  ทวีสกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทาง
ปัญญา สำนักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 ดร. สมคิด  สุทธิธารธวัช รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
49 ผศ. สุนันทา  ศรีม่วง รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
50 คุณ สุภาวดี สุวรรณเทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
51 ดร. อรธิดา  ประสาร บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ
52 นางสาว อาพร  สุนทรวัฒน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
53 ดร. อุบล สุริพล บรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
54 ผศ. พัชริน ดำรงกิตติกุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
55 ม.ล. ปริยดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว มูลนิธิรากแก้ว
56 คุณ พีรวัศ กี่ศิริ ที่ปรึกษาโครงการรากแก้ว มูลนิธิรากแก้ว
57 คุณ สิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ ผู้จัดการโครงการรากแก้ว มูลนิธิรากแก้ว
58 ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันอาศรมศิลป
59 รศ. ประภาภัทร นิยม สถาบันอาศรมศิลป สถาบันอาศรมศิลป