กำหนดการประชุมระดมสมอง "การจัดทําวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม ในบริบทประเทศไทย"
31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค (ชั้น 3, หองครสตรัล 3-4)

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-09.15
กล่าวนำ
โดย ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
09.15-09.45
บรรยายพิเศษ "งานวิชาการเพื่อสังคมและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของประเทศไทย"
โดย ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
09.45-10.00
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00
ระดมสมอง "แนวทางการจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย"
1. การกำหนด Scope & Aims ของวารสาร
2. เกณฑ์การรับและการพิจารณาบทความ
3. การ peer-review และแนวทางการตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมิน
4. การนำบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วไปใช้ประโยชน์
ดำเนินรายการโดย
ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
12.00-13.30
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00
ระดมสมอง "แนวทางการจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย"(ต่อ)
1. การกำหนด Scope & Aims ของวารสาร
2. เกณฑ์การรับและการพิจารณาบทความ
3. การ peer-review และแนวทางการตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมิน
4. การนำบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วไปใช้ประโยชน์
ดำเนินรายการโดย
ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
15.00-15.30
Conclusion and What's next?
โดย ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
15.30-16.00
รับประทานอาหารว่าง และปิดการประชุม