ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารสำหรับวารสารวิชาการไทยที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
เปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม : การเปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร เจ้าของ ได้รับเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน อยู่ระหว่างการประเมิน
1 2351-6706 ข่วงผญา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(5 ก.พ. 60)

2 2408-2481 วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(5 ก.พ. 60)

3 2408-1299 วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(5 ก.พ. 60)

4 2351-0641 เอเชียพิจาร นย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(5 ก.พ. 60)

5 2286-6906 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
(5 ก.พ. 60)

6 2392-5515 Mahidol R2R e-Journal มหาวิทยาลัยมหิดลล
(5 ก.พ. 60)

7 2408-204X Research & Knowledge กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(5 ก.พ. 60)

8 2408-1639 วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์อีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(5 ก.พ. 60)

9 1905-825X วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
(5 ก.พ. 60)

10 1686-3526 สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
(5 ก.พ. 60)

11 0858-4788 วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(13 ก.พ. 60)

12 2350-9546 วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิยทาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(13 ก.พ. 60)

13 0854-4308 วารสารโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลนครพนม
(13 ก.พ. 60)

14 2408-235X วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(13 ก.พ. 60)

15 1906-1870 วารสารการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ไทย เครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์
(13 ก.พ. 60)

16 2586-8845 วารสารแผลไหม้และสมานแผนแห่งประเทศไทย สมาคมแผลไหม้และสมานแผน (แห่งประเทศไทย)
(13 ก.พ. 60)

17 2408-2430 วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(13 ก.พ. 60)

18 2408-2317 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(13 ก.พ. 60)

19 1905-6788 ปณิธาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(19 ก.พ. 60)

20 1905-534X วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
(19 ก.พ. 60)