ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารสำหรับวารสารวิชาการไทยที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
เปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม : การเปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร เจ้าของ ได้รับเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน อยู่ระหว่างการประเมิน
1 2539-6706 ข่วงผญา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(5 ก.พ. 61)

2 2408-2481 วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(5 ก.พ. 61)

3 2408-1299 วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(5 ก.พ. 61)

4 2351-0641 เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(5 ก.พ. 61)

5 2286-6906 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
(5 ก.พ. 61)

6 2392-5515 Mahidol R2R e-Journal มหาวิทยาลัยมหิดลล
(5 ก.พ. 61)

7 2408-204X Research & Knowledge กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(5 ก.พ. 61)

8 2408-1639 วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์อีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(5 ก.พ. 61)

9 1905-825X วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
(5 ก.พ. 61)

10 1686-3526 สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
(5 ก.พ. 61)

11 0858-4788 วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(13 ก.พ. 61)

12 2350-9546 วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิยทาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(13 ก.พ. 61)

13 0857-4308 วารสารโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลนครพนม
(13 ก.พ. 61)

14 2408-235X วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(13 ก.พ. 61)

15 1906-1870 วารสารการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ไทย เครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์
(13 ก.พ. 61)

16 2586-8845 วารสารแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทย สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (แห่งประเทศไทย)
(13 ก.พ. 61)

17 2408-2430 วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(13 ก.พ. 61)

18 2408-2317 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(13 ก.พ. 61)

19 1905-6788 ปณิธาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(19 ก.พ. 61)

20 1905-534X วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
(19 ก.พ. 61)

21 2229-0117 วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
(27 ก.พ. 61)

22 1906-9553 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ในนามของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย)
(27 ก.พ. 61)

23 2586-8527 International Scientific Journal of Engineering and Technology สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(27 ก.พ. 61)

24 2586-8535 Chinese Journal of Social Science and Management สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(27 ก.พ. 61)

25 1905-551X วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(27 ก.พ. 61)

26 2586-923X วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(27 ก.พ. 61)

27 2350-9864 วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
(27 ก.พ. 61)

28 2392-5698 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(27 ก.พ. 61)

29 2408-2643 วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(27 ก.พ. 61)

30 2408-2740 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(27 ก.พ. 61)

31 2286-8909 วารสารสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
(27 ก.พ. 61)

32 1686-770X The Thailand Natural History Museum Journal พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(27 ก.พ. 61)

33 2287-0628 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(27 ก.พ. 61)

34 2408-1957 วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(27 ก.พ. 61)

35 2586-9434 Journal of Buddhist Education and Research สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
(27 ก.พ. 61)

36 2539-6757 วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น บับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
(27 ก.พ. 61)

37 0125-3778 วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(27 ก.พ. 61)

38 2465-5503 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(27 ก.พ. 61)

39 2229-2608 Social Science Asia Journal สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(27 ก.พ. 61)

40 2286-9204 วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะภาษาและวัฒนาธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(27 ก.พ. 61)

41 2350-983X วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(27 ก.พ. 61)

42 2408-2120 St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
(27 ก.พ. 61)

43 2465-4426 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(27 ก.พ. 61)

44 0857-3662 Asian Review Institue of Asain Studies Chulalongkorn University
(27 ก.พ. 61)

45 2408-2635 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
(27 ก.พ. 61)

46 2586-9809 (online) Asia Business and Economics Journal คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเนรศวร
(27 ก.พ. 61)

47 2586-9965 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธนบุรี
(27 ก.พ. 61)

48 1685-6445 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
(27 ก.พ. 61)

49 1685-5779 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
(27 ก.พ. 61)

50 2465-5112 PSRU Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(27 ก.พ. 61)

51 2408-2457 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
(27 ก.พ. 61)

52 1906-2087 วารสารวิชาการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
(27 ก.พ. 61)

53 2408-199X ศึกษาศาสตร์ มมร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(27 ก.พ. 61)

54 2408-0985 วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(28 ก.พ. 61)

55 2465-4183 วารสารสิทธิและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(28 ก.พ. 61)

56 2286-976X RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES มหาวิทยาลัยรังสิต
(28 ก.พ. 61)

57 2286-7708 วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(28 ก.พ. 61)

58 1906-2192 วารสารวิชาการรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
(28 ก.พ. 61)

59 2286-7228 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(28 ก.พ. 61)

60 2392-5701 วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(28 ก.พ. 61)

61 2465-4264 วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(28 ก.พ. 61)

62 - วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(28 ก.พ. 61)

63 2286-9395 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
(28 ก.พ. 61)

64 1905-2219 การวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(28 ก.พ. 61)

65 2408-2686 วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
(28 ก.พ. 61)

66 2350-9627 วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(28 ก.พ. 61)

67 1685-5329 วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น
(28 ก.พ. 61)

68 1095-9353 วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(28 ก.พ. 61)

69 2408-0993 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(28 ก.พ. 61)

70 2465-5082 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(28 ก.พ. 61)

71 2465-3616 วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย สมาคมเวชสารสนเทศไทย
(28 ก.พ. 61)

72 2408-1728 วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยสันตพล
(28 ก.พ. 61)

73 1906-8255 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(28 ก.พ. 61)

74 2408-266X วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(28 ก.พ. 61)

75 2350-9783 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(28 ก.พ. 61)

76 2065-4000 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
(28 ก.พ. 61)

77 1906-6996 วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(28 ก.พ. 61)

78 2539-5939 วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
(28 ก.พ. 61)

79 1685-4063 วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย
(28 ก.พ. 61)

80 2586-8462 วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
(28 ก.พ. 61)

81 1905-7679 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(28 ก.พ. 61)

82 1686-0780 วารสารอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(28 ก.พ. 61)

83 2350-9880 วารสารรังสีวิทยาศิริราช ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(28 ก.พ. 61)

84 2565-4205 เสียงธรรมจากมหายาน มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
(28 ก.พ. 61)

85 1513-1149 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(28 ก.พ. 61)

86 2392-5566 วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
(28 ก.พ. 61)

87 2465-3756 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
(28 ก.พ. 61)

88 2392-5817 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(28 ก.พ. 61)

89 2586-9817 วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(28 ก.พ. 61)

90 2351-065X วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(13 มี.ค. 61)

91 1906-1102 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(13 มี.ค. 61)

92 2286-7996 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(13 มี.ค. 61)

93 8057-8036 วารสารราชานุกูล สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
(13 มี.ค. 61)

94 1513-7376 ทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(13 มี.ค. 61)

95 2229-1806 วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(13 มี.ค. 61)

96 2586-9957 วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(13 มี.ค. 61)

97 0125-0455 หนังสือแพทยสารทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
(13 มี.ค. 61)

98 1906-8980 วารสารสังคมภิวัฒน์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(13 มี.ค. 61)

99 2287-0660 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(13 มี.ค. 61)

100 2465-356X วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
(13 มี.ค. 61)

101 2586-3868 วารสารวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา สมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(13 มี.ค. 61)

102 6112-9248 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ชมรมศิษย์เก่าอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(13 มี.ค. 61)

103 2465-4094 วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(13 มี.ค. 61)

104 2286-8267 วารสาร มมร วิชาการล้านนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
(13 มี.ค. 61)

105 1906-5329 วารสารฟ้าเหนือ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(13 มี.ค. 61)

106 1906-5310 JC Journal (วารสารวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา จากการประชุมบทความวิชาการ (Proceedings)) สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(13 มี.ค. 61)