ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารสำหรับวารสารวิชาการไทยที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
เปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม : การเปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
URL Counter
ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร เจ้าของ ได้รับเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน อยู่ระหว่างการประเมิน
1 2351-0579 วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(27 ม.ค. 60)

2 2350-9392 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(27 ม.ค. 60)

3 2350-9902 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(27 ม.ค. 60)

4 2392-5523 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(27 ม.ค. 60)

5 2408-249X วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(27 ม.ค. 60)

6 2392-5671 วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(27 ม.ค. 60)

7 2408-2279 วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
(31 ม.ค. 60)

8 2351-0943 วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(3 ก.พ. 60)

9 - ข่วงผญา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(3 ก.พ. 60)

10 2351-0056 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
(3 ก.พ. 60)

11 2351-0048 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
(3 ก.พ. 60)

12 0858-6527 วิทยาสารทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
(3 ก.พ. 60)

13 2392-5779 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(16 ก.พ. 60)

14 2539-5866 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(16 ก.พ. 60)

15 2287-0083 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(16 ก.พ. 60)

16 2392-5884 วารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(16 ก.พ. 60)

17 2408-2473 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(16 ก.พ. 60)

18 2392-5698 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(16 ก.พ. 60)

19 2351-0285 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(16 ก.พ. 60)

20 2351-0617 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome. Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand
(16 ก.พ. 60)

21 2351-0390 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(16 ก.พ. 60)

22 2408-1809 Rangsit Journal of Educational Studies คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(16 ก.พ. 60)

23 1906-8824 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(16 ก.พ. 60)

24 2392-5817 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(16 ก.พ. 60)

25 1658-5329 วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น
(17 ก.พ. 60)

26 0125-0744 วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
(23 ก.พ. 60)

27 0857-037X วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(23 ก.พ. 60)

28 1513-2498 วชิรสารการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(23 ก.พ. 60)

29 0125-4235 ลำปางเวชสาร โรงพยาบาลลำปาง
(23 ก.พ. 60)

30 2408-0942 วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(23 ก.พ. 60)

31 2350-9864 วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
(23 ก.พ. 60)

32 2228-8287 วารสารสังคมศาสตร์วิจัย สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(23 ก.พ. 60)

33 2408-122X วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(23 ก.พ. 60)

34 2539-5858 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(23 ก.พ. 60)

35 1095-9353 วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(23 ก.พ. 60)

36 2465-5244 วารสารศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(23 ก.พ. 60)

37 2351-0889 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(23 ก.พ. 60)

38 2465-3713 วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(23 ก.พ. 60)

39 1906-5310 JC Journal คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(27 ก.พ. 60)

40 2287-092x วารสารราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา
(27 ก.พ. 60)

41 2286-976x Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities Rangsit University
(27 ก.พ. 60)

42 2286-8399 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
(27 ก.พ. 60)

43 2408-1914 International Journal of Management, Business, and Economics มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(27 ก.พ. 60)

44 2229-2306 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(27 ก.พ. 60)

45 1906-8891 Japanese Studies Journal ภาควิชาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า
(27 ก.พ. 60)

46 2392-5663 วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
(27 ก.พ. 60)

47 0125-2380 วารสารวิชชา มหาวิทยรลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(27 ก.พ. 60)

48 1960-8735 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(27 ก.พ. 60)

49 2228-9135 วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(27 ก.พ. 60)

50 0125-684X วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(27 ก.พ. 60)

51 2539-6102 Asian International Journal of Social Sciences AIJ Publishers
(27 ก.พ. 60)

52 2286-7244 วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
(27 ก.พ. 60)

53 2228-804x สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(27 ก.พ. 60)

54 1906-6813 ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุรินทร์
(27 ก.พ. 60)

55 2392-5566 วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(28 ก.พ. 60)

56 2465-3756 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(28 ก.พ. 60)

57 0858-8341 วารสารชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
(28 ก.พ. 60)

58 2465-437X Asean Journal of Education Suan Dusit University
(28 ก.พ. 60)

59 2465-3578 วารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
(28 ก.พ. 60)

60 0857-5975 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข
(2 มี.ค. 60)

61 1513-038X วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
(2 มี.ค. 60)

62 2351-065X วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(2 มี.ค. 60)

63 2408-1280 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
(2 มี.ค. 60)

64 0859-4480 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
(2 มี.ค. 60)

65 2351-082X วารสารรำไพพรรณีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(2 มี.ค. 60)

66 2350-9767 วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2 มี.ค. 60)

67 1906-2591 วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2 มี.ค. 60)

68 2350-9783 วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(2 มี.ค. 60)

69 2350-9775 วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2 มี.ค. 60)

70 0858-6632 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
(3 มี.ค. 60)

71 2392-5957 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(3 มี.ค. 60)

72 2286-6566 วารสารวิชาการ มหาวิทาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
(3 มี.ค. 60)

73 2350-9996 บูรพาเวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(3 มี.ค. 60)

74 2408-0829 วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3 มี.ค. 60)

75 2408-0837 สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
(3 มี.ค. 60)

76 2392-5477 วารสารวิชาการ การออบแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(3 มี.ค. 60)

77 2408-1728 วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยสันตพล
(3 มี.ค. 60)

79 1906-7321 วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(3 มี.ค. 60)

80 0859-8800 วารสารศิลปกรรมบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(3 มี.ค. 60)

81 1905-5447 วารสารทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
(3 มี.ค. 60)

82 2350-983x วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(3 มี.ค. 60)

83 2465-3705 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
(3 มี.ค. 60)

84 0858-52x วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
(3 มี.ค. 60)

85 2392-5507 วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(3 มี.ค. 60)

86 1906-8190 Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU) International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidhalaya University
(3 มี.ค. 60)

87 2408-1078 มหาจุฬาวิชาการ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(3 มี.ค. 60)

88 1906-6996 วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(3 มี.ค. 60)

89 2350-9953 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
(3 มี.ค. 60)

90 2286-9301 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(3 มี.ค. 60)

91 2287-0660 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(3 มี.ค. 60)

92 2286-6809 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(3 มี.ค. 60)

93 2408-0993 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(3 มี.ค. 60)

94 2350-9937 วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(3 มี.ค. 60)

95 2465-5295 Journal of Language Studies Suan Sunandha Rajabhat University Institue for Research and Development Suan Sunandha Rajabhat University
(3 มี.ค. 60)

96 1906-0017 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา
(3 มี.ค. 60)