ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารสำหรับวารสารวิชาการไทยที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
เปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559
Hit Web Stats
ลำดับที่ ISSN ชื่อวารสาร ได้รับเอกสารแล้ว ความครบถ้วนของเอกสาร อยู่ระหว่างการประเมิน
1 2408-1051 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
(7 ม.ค. 59)

2 2286-8518 วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
(7 ม.ค. 59)

3 2350-9767 วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(11 ม.ค. 59)

4 1906-0254 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
(15 ม.ค. 59)

5 2286-8755 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(18 ม.ค. 59)

6 2287-0962 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
(18 ม.ค. 59)

7 2287-0210 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
(19 ม.ค. 59)

8 1685-9723 วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(22 ม.ค. 59)

9 1905-6648 เทพสตรี I-TECH
(25 ม.ค. 59)

10 2229-1105 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(25 ม.ค. 59)

11 2408-0837 สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(28 ม.ค. 59)

12 2228-9526 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(28 ม.ค. 59)

13 2287-0903 วารสารวจนะ
(8 ก.พ. 59)

14 2286-749x วารสาร "ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์"
(8 ก.พ. 59)

15 0859-869x วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์
(9 ก.พ. 59)

16 1906-1552 เวชบันทึกศิริราช
(11 ก.พ. 59)

17 2286-6558 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(11 ก.พ. 59)

18 0859-8800 วารสารศิลปกรรมบูรพา
(11 ก.พ. 59)

19 2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
(12 ก.พ. 59)

20 0857-2895 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
(12 ก.พ. 59)

21 2280-9638 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
(17 ก.พ. 59)

22 2287-0717 วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
(17 ก.พ. 59)

23 1906-5906 วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(18 ก.พ. 59)

24 1906-7062 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(19 ก.พ. 59)

25 2229-2152 Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
(19 ก.พ. 59)

26 2286-7481 International Journal of Child Devlelopment and Mental Health
(19 ก.พ. 59)

27 2351-0927 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(19 ก.พ. 59)

28 1905-9094 วารสารวิชาการนานาชาติภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง
(19 ก.พ. 59)

29 2286-6965 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(23 ก.พ. 59)

30 2286-9301 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
(23 ก.พ. 59)

31 2286-8003 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(23 ก.พ. 59)

32 0858-6071 วารสารยูโร
(24 ก.พ. 59)

33 2351-0056 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(24 ก.พ. 59)

34 2071-7873 AFBE Journal
(24 ก.พ. 59)

35 2351-0048 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไท-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา
(24 ก.พ. 59)

36 2286-7201 Journal of Materials Science and Applied Energy
(25 ก.พ. 59)

37 0857-2321 วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
(25 ก.พ. 59)

38 2287-0075 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(25 ก.พ. 59)

39 1906-4284 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
(25 ก.พ. 59)

40 1906-9723 วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(25 ก.พ. 59)

41 0125-6971 วารสารแพทย์นาวี
(26 ก.พ. 59)

42 2350-9260 วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
(26 ก.พ. 59)

43 2286-8615 Food and Applied Bioscience Journal
(26 ก.พ. 59)

44 2286-9867 APHEIT INTERNATIONAL JOURNAL
(26 ก.พ. 59)

45 2229-0737 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
(26 ก.พ. 59)

46 0857-5975 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
(26 ก.พ. 59)

47 2286-7694 ASEAN Engineering Journal Part B
(26 ก.พ. 59)

48 2286-8150 ASEAN Engineering Journal Part C
(26 ก.พ. 59)

49 1906-6988 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(26 ก.พ. 59)

50 0859-1814 วารสารรังสิตสารสนเทศ
(26 ก.พ. 59)

51 2408-0969 วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
(26 ก.พ. 59)

52 1906-6244 Journal of International Buddhist Studies
(26 ก.พ. 59)

53 2408-2651 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
(26 ก.พ. 59)

54 2286-8399 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
(26 ก.พ. 59)

55 2286-6477 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Science
(26 ก.พ. 59)

56 2287-092x วารสารราชมงคลล้านนา
(26 ก.พ. 59)

57 2286-7457 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(27 ก.พ. 59)

58 0125-8680 วารสารโรคผิวหนัง
(29 ก.พ. 59)

59 2229-2268 ศรีวนาลัยวิจัย
(29 ก.พ. 59)

60 1905-8586 วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
(29 ก.พ. 59)

61 0125-7552 The Thai Joutnal of Orthopaedic Surgery
(29 ก.พ. 59)

62 1906-893X วารสารสาระคาม
(29 ก.พ. 59)

63 2408-252X วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(29 ก.พ. 59)

64 1689-7165 Journal of Global Business Review
(29 ก.พ. 59)

65 2286-9247 Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
(29 ก.พ. 59)

66 2392-5655 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
(29 ก.พ. 59)

67 2286-9565 วารสารศิลป์ปริทัศน์
(29 ก.พ. 59)

68 2351-0811 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(29 ก.พ. 59)

69 2229-0338 วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
(29 ก.พ. 59)

70 1906-0874 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ
(29 ก.พ. 59)

71 2350-9392 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
(29 ก.พ. 59)

72 0858-527x วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
(29 ก.พ. 59)

73 1906-1056 วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา
(29 ก.พ. 59)

74 1513-5845 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
(29 ก.พ. 59)

75 1905-6036 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(29 ก.พ. 59)

76 1905-4491 วารสารอิเล็กทรอนิคส์ทางการศึกษา
(29 ก.พ. 59)

77 2286-7457 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก
(29 ก.พ. 59)

78 2286-8860 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
(29 ก.พ. 59)

79 2408-1671 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
(29 ก.พ. 59)

80 2350-9953 วารสารวิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
(29 ก.พ. 59)

81 2392-5787 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
(29 ก.พ. 59)

82 1905-2243 วารสารรัชต์ภาคย์
(29 ก.พ. 59)

83 2351-0455 วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(29 ก.พ. 59)

84 2286-8267 วารสาร มมร วิชาการล้านนา
(29 ก.พ. 59)

85 1513-5934 rEFLections
(29 ก.พ. 59)

86 2229-0435 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(29 ก.พ. 59)

87 2287-0482 วารสารวิชาการวิถีสังคมมษย์
(29 ก.พ. 59)

88 2286-9719 วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(29 ก.พ. 59)

89 1905-583x วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(1 มี.ค. 59)
ส่งเอกสารล่าช้า
90 1906-8824 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(7 มี.ค. 59)
ส่งเอกสารล่าช้า