ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (12 ต.ค. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้วพบว่า มีวารสารที่ตีพิมพ์ล่าช้าออกไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเกิน 1 ฉบับ หรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ไม่ผ่านในเกณฑ์หลักของ TCI ในข้อ "วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา" ดังนั้นทางศูนย์ TCI จึงขอทำการปรับลดกลุ่มวารสาร จำนวน 6 รายการ ดังนี้

กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่มเป็นกลุ่ม 3
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
วารสารตีพิมพ์ล่าช้าเกินกว่า 1 ฉบับหรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง


หมายเหตุ*

- กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่มนี้ จะมีผลไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

- กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่ม จะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์