ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (13 ก.ย. 59)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารสำหรับวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

          ศูนย์ TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
  • วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
          บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้

สรุปจำนวนวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

วารสารสาขา
จำนวนวารสารที่ประเมินคุณภาพทั้งหมด
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
จำนวนวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ต่อไป
จำนวนวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI
จำนวนวารสารที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
จำนวนวารสารที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาเพื่อขอรับการประเมิน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
301
191
75
4
31
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
370
180
138
4
48
รวมทั้งหมด
671
371
213
8
79
          หมายเหตุ* : หากวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเลื่อนกลุ่มคุณภาพวารสาร ทางศูนย์ TCI จะขอให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ต่อไป