ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 (13 ก.ย. 59)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 166 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
          1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้เลื่อนกลุ่ม
          2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มเดิม

กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มสูงขึ้น
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 2
รวม
110


กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วและอยู่ในกลุ่มเดิม
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เหมือนเดิม
รวม
56


กลุ่มวารสารที่ถูกร้องเรียนและถูกปรับลดกลุ่มลง ภายหลังจากการตรวจสอบแล้ว
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
วารสารที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ Peer review ซึ่งเป็นเกณฑ์หลักในการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ TCI (จากวารสารกลุ่มที่ 2 ถูกปรับเป็นวารสารกลุ่มที่ 3)
วารสารที่ถูกตรวจสอบว่าออกไม่ตรงเวลาเกิน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นเกณฑ์หลักในการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ TCI (จากวารสารกลุ่มที่ 2 ถูกปรับเป็นวารสารกลุ่มที่ 3)
รวม
2


หมายเหตุ*

- ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

- ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางไปรษณีย์

- หากวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร ทางศูนย์ TCI จะขอให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ต่อไป