รายชื่อวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งวารสารกลุ่มนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก
          1. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ไม่ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 มกราคม 2556) หรือ
          2. เป็นวารสารที่ไม่ได้ส่งใบสมัครและข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินให้กับศูนย์ TCI หรือ
          3. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์

*หมายเหตุ ประกาศนี้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ท่านสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html


สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No. ISSN Journal Title Owner หมายเหตุ
10217-5460ASEAN Journal on Science and Technology for DevelopmentASEAN Committee on Science and Technology 
21513-4121Asian Journal of Energy and EnvironmentThe Joint Graduate School of Energy and Environment 
31513-0886AU Journal of TechnologyAssumption University 
40859-9238Engineering TransactionsMahanakorn University of Technology 
51906-1714EnvironmentAsiaThe Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
61685-6600Journal of Science, Technology, and HumanitiesBurapha University 
71685-2044KMITL Science JournalFaculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang หยุดตีพิมพ์ 
80049-3589Thai Journal of Agricultural ScienceThe Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King 
90859-2446Thai Journal of GastroenterologyOfficial Publication of the Gastroenterological Association of Thailand 
100080-9472The Natural History Bulletin of the Siam SocietyThe Siam Society 
110125-1562The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public HealthSoutheast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network 
120943-0916วนสารกรมป่าไม้ 
130125-1643วารสารกรมการแพทย์กรมการแพทย์ 
140858-0405วารสารการศึกษาพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก หยุดตีพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารการพยาบาลและการศึกษา 
150125-3794วารสารกีฏและสัตววิทยากองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร หยุดตีพิมพ์ 
161905-8160วารสารความปลอดภัยและสุขภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
171905-2960วารสารจักษุธรรมศาสตร์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
181905-8837วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หยุดตีพิมพ์ 
190858-8430วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หยุดตีพิมพ์ 
201513-4695วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 
210859-0818วารสารพลังงานสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หยุดตีพิมพ์ 
220125-1570วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
230125-6955วารสารโภชนาการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
240859-2535วารสารมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา 
250125-7498วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
260859-2586วารสารมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล หยุดตีพิมพ์ 
270858-2688วารสารร่มไทรทองมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ หยุดตีพิมพ์ 
280857-1422วารสารรังสีเทคนิคสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
290125-2968วารสารราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน 
300857-8575วารสารโรคเอดส์สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
310859-7685วารสารวิจัยทางการพยาบาลสำนักงานสภาการพยาบาล 
321686-8420วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
331685-2923วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
340125-6335วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
351905-6583วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตกเป็น โครงการความร่วมมือ 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
360125-7730วารสารวิทยาศาสตร์ มก.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
371513-4865วารสารสหเวชศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หยุดตีพิมพ์ 
380028-0011วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
390859-3868วารสารสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
400857-0965วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย หยุดตีพิมพ์ 
410045-9917วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
421686-8803วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
430859-6255ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
440125-3832วารสารไทยเภสัชวิทยาDepartment of Pharmacology, Srinakharinwirot University
451686-4417วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม