รายชื่อวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งวารสารกลุ่มนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก
          1. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ไม่ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 มกราคม 2556) หรือ
          2. เป็นวารสารที่ไม่ได้ส่งใบสมัครและข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินให้กับศูนย์ TCI หรือ
          3. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์

*หมายเหตุ ประกาศนี้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ท่านสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html


สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No. ISSN Journal Title Owner หมายเหตุ
1 0217-5460 ASEAN Journal on Science and Technology for Development ASEAN Committee on Science and Technology 
2 1513-4121 Asian Journal of Energy and Environment The Joint Graduate School of Energy and Environment 
3 1513-0886 AU Journal of Technology Assumption University 
4 0859-9238 Engineering Transactions Mahanakorn University of Technology 
5 1906-1714 EnvironmentAsia The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
6 1685-6600 Journal of Science, Technology, and Humanities Burapha University 
7 1685-2044 KMITL Science Journal Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang  หยุดตีพิมพ์ 
8 0049-3589 Thai Journal of Agricultural Science The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King 
9 0859-2446 Thai Journal of Gastroenterology Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand 
10 0080-9472 The Natural History Bulletin of the Siam Society The Siam Society 
11 0125-1562 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network 
12 0943-0916 วนสาร กรมป่าไม้ 
13 0125-1643 วารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ 
14 0858-0405 วารสารการศึกษาพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก  หยุดตีพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารการพยาบาลและการศึกษา 
15 0859-5453 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
16 0125-3794 วารสารกีฏและสัตววิทยา กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร  หยุดตีพิมพ์ 
17 1905-8160 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
18 1905-2960 วารสารจักษุธรรมศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
19 1905-8837 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หยุดตีพิมพ์ 
20 0858-8430 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หยุดตีพิมพ์ 
21 1513-4695 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 
22 0859-0818 วารสารพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หยุดตีพิมพ์ 
23 0125-1570 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
24 0125-6955 วารสารโภชนาการ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
25 0859-2535 วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 
26 0125-7498 วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
27 0859-2586 วารสารมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล  หยุดตีพิมพ์ 
28 0858-2688 วารสารร่มไทรทอง มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  หยุดตีพิมพ์ 
29 0857-1422 วารสารรังสีเทคนิค สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
30 0125-2968 วารสารราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน 
31 8057-8036 วารสารราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
32 0857-8575 วารสารโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
33 1906-6627 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
34 0859-7685 วารสารวิจัยทางการพยาบาล สำนักงานสภาการพยาบาล 
35 1686-8420 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
36 1685-2923 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
37 0125-6335 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
38 1905-6583 วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก เป็น โครงการความร่วมมือ 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
39 0125-7730 วารสารวิทยาศาสตร์ มก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
40 1513-4865 วารสารสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หยุดตีพิมพ์ 
41 0028-0011 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
42 0859-3868 วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
43 0857-0965 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  หยุดตีพิมพ์ 
44 0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
45 1686-8803 วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
46 0859-6255 ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
47 0125-3832 วารสารไทยเภสัชวิทยา Department of Pharmacology, Srinakharinwirot University
48 1686-4417 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  โรงพยาบาลมหาสารคาม