รายชื่อวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งวารสารกลุ่มนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก
          1. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ไม่ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 มกราคม 2556) หรือ
          2. เป็นวารสารที่ไม่ได้ส่งใบสมัครและข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินให้กับศูนย์ TCI หรือ
          3. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์

*หมายเหตุ ประกาศนี้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ท่านสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No. ISSN Journal Title Owner หมายเหตุ
11905-906XChiang Mai University Journal of Social Sciences and HumanitiesChiang Mai University 
20858-7574Chulalongkorn Educational ReviewFaculty of Education, Chulalongkorn University 
31905-9663Educational Journal of ThailandFaculty of Education, Burapha University 
41905-9566Journal of Supply Chain Management Research and Practice Assumption university of Thailand
51686-9184Journal of the Asian Research Center for Religion and Social CommunicationAsian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University 
60859-9920MANUSYA, Journal of HumanitiesChulalongkorn University 
70147-5207Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Culturesสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
81513-6442Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University 
91686-7831The Journal : Journal of the Faculty of ArtsFaculty of Arts, Mahidol University 
100859-3604The Journal of Risk Management and Insurance Assumption university of Thailand
110857-7099The Journal of the Siam SocietyCouncil of the Siam Society 
121513-1025ThoughtsDepartment of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
131905-1352กระแสอาคเนย์ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
141905-954Xจุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทยศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
151686-3720จุลนิติกลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
161906-1692จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
170857-6483จุฬาลงกรณ์วารสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
181686-4395ดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
190125-0558ดุลพาหสำนักงานศาลยุติธรรม 
200125-555Xโดมทัศน์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
210857-2992บทบัณฑิตย์เนติบัณฑิตยสภา 
220125-8427บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หยุดพิมพ์ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อเป็นวารสารสารสนเทศศาสตร์ issn 2228-8457 เริ่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2553) 
231513-461Xมนุษยศาสตร์สารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
240857-0442รัฏฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
250125-135Xรัฐศาสตร์สารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
260125-0957รัฐสภาสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
271513-0975วารสาร สออ. ประเทศไทย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย
280859-0001 วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
290125-3093วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
301906-2664วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
311513-8089วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
321513-1777วารสารกฎหมายปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
330857-9776วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
340125-250Xวารสารกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง 
351686-2147วารสารการงบประมาณสำนักงบประมาณ 
361905-3630วารสารการพัฒนาท้องถิ่นโครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
371906-2591วารสารการสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หยุดพิมพ์วารสาร (ออกตั้งแต่ปีที่ 1, ฉบับที่ 1(ก.ค.-ธ.ค.2550) -ปีที่ 1, ฉบับที่ 2(ก.ค.-มิ.ย.2551) 
380125-8095วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
391905-565Xวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 
400858-8627วารสารจิตวิทยาสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
411905-9582วารสารจีนวิทยาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
421905-1972วารสารจีนศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
431905-2707วารสารดนตรีรังสิตวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
440125-8303วารสารทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
451905-6486วารสารเทคโนโลยีทางปัญญาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
461905-9329วารสารเทคโนโลยีสุรนารีสถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
472228-9526วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
481686-6916วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
491906-2850วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
501905-1603วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
511906-0769วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
521905-579Xวารสารปรัชญาและศาสนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
531685-3865วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
540125-2488วารสารภาษา Chulalongkorn University Language Institute
550125-6424วารสารภาษาและวัฒนธรรมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
560858-7396วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หยุดตีพิมพ์ 
570857-4677วารสารมหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยพายัพ 
581905-2383วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
590858-7795วารสารยุโรปศึกษาศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600125-7897วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
612286-9018วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
621686-7440วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
631513-7996วารสารวิชาการศาลปกครองสำนักงานศาลปกครอง 
641906-5949วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
651905-3754วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์สำนักงานศาลยุติธรรม 
661513-1246วารสารศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
671905-8144วารสารศาสนาและวัฒนธรรมวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
681513-9131วารสารศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
691686-5596วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
701906-8352วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
710125-0892วารสารเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
720857-8397วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Faculty of Economics, Chulalongkorn University
731905-0461วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
741905-4084วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 
75xxxx-xxxxวารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ หยุดตีพิมพ์ 
761685-2494วารสารสหวิทยาการโครงการปริญญาเอก สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หยุดตีพิมพ์ 
770125-7356วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
780857-3166วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
790858-2602วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
801513-9123วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
810125-4820วารสารอักษรศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
821513-3109วารสารอินโดจีนศึกษาศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
831686-5189ศิลปกรรมสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
840125-3654ศิลปวัฒนธรรมบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) 
850125-0531ศิลปากรกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร 
860857-1538สารคดีบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด 
870857-1457หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร