รายชื่อวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งวารสารกลุ่มนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก
          1. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ไม่ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 มกราคม 2556) หรือ
          2. เป็นวารสารที่ไม่ได้ส่งใบสมัครและข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินให้กับศูนย์ TCI หรือ
          3. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์

*หมายเหตุ ประกาศนี้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ท่านสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No. ISSN Journal Title Owner หมายเหตุ
1 1905-906X Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities Chiang Mai University 
2 0858-7574 Chulalongkorn Educational Review Faculty of Education, Chulalongkorn University 
3 1905-9663 Educational Journal of Thailand Faculty of Education, Burapha University 
4 1905-9566 Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Assumption university of Thailand
5 1686-9184 Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University 
6 0859-9920 MANUSYA, Journal of Humanities Chulalongkorn University 
7 0147-5207 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
8 1513-6442 Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University 
9 1686-7831 The Journal : Journal of the Faculty of Arts Faculty of Arts, Mahidol University 
10 0859-3604 The Journal of Risk Management and Insurance  Assumption university of Thailand
11 0857-7099 The Journal of the Siam Society Council of the Siam Society 
12 1513-1025 Thoughts Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
13 1905-1352 กระแสอาคเนย์ ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
14 1905-954X จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15 1686-3720 จุลนิติ กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
16 1906-1692 จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
17 0857-6483 จุฬาลงกรณ์วารสาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18 1686-4395 ดำรงวิชาการ  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
19 0125-0558 ดุลพาห สำนักงานศาลยุติธรรม 
20 0125-555X โดมทัศน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
21 0857-2992 บทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา 
22 0125-8427 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หยุดพิมพ์ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อเป็นวารสารสารสนเทศศาสตร์ issn 2228-8457 เริ่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2553) 
23 1513-461X มนุษยศาสตร์สาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
24 0857-0442 รัฏฐาภิรักษ์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
25 0125-135X รัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
26 0125-0957 รัฐสภาสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
27 1513-0975 วารสาร สออ. ประเทศไทย  สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย
28 0859-0001  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
29 0125-3093 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
30 1906-2664 วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
31 1513-8089 วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
32 1513-1777 วารสารกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
33 0857-9776 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
34 0125-250X วารสารกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง 
35 1686-2147 วารสารการงบประมาณ สำนักงบประมาณ 
36 1905-3630 วารสารการพัฒนาท้องถิ่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
37 1906-2591 วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หยุดพิมพ์วารสาร (ออกตั้งแต่ปีที่ 1, ฉบับที่ 1(ก.ค.-ธ.ค.2550) -ปีที่ 1, ฉบับที่ 2(ก.ค.-มิ.ย.2551) 
38 0125-0906 วารสารข้าราชการ สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.  หยุดตีพิมพ์ ก.ย. 2554 (ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 (ม.ค.-ก.ย. 2554)) 
39 0125-8095 วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
40 1905-565X วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 
41 0858-8627 วารสารจิตวิทยา สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
42 1905-9582 วารสารจีนวิทยา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
43 1905-1972 วารสารจีนศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
44 1905-2707 วารสารดนตรีรังสิต วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
45 0125-8303 วารสารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
46 1905-6486 วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
47 1905-9329 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
48 2228-9526 วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
49 1686-6916 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
50 1906-2850 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
51 1905-1603 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
52 1906-0769 วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
53 1905-579X วารสารปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
54 1685-3865 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
55 0125-2488 วารสารภาษา  Chulalongkorn University Language Institute
56 0125-6424 วารสารภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
57 0858-7396 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  หยุดตีพิมพ์ 
58 0857-4677 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ 
59 1905-2383 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
60 0858-7795 วารสารยุโรปศึกษา ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
61 0125-7897 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
62 2286-9018 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
63 1686-7440 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
64 1513-7996 วารสารวิชาการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง 
65 1906-5949 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
66 1905-3754 วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ สำนักงานศาลยุติธรรม 
67 1513-1246 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
68 1905-8144 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
69 1513-9131 วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
70 1686-5596 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
71 1906-8352 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
72 0125-0892 วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
73 0857-8397 วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Faculty of Economics, Chulalongkorn University
74 1905-0461 วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
75 1905-4084 วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 
76 xxxx-xxxx วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  หยุดตีพิมพ์ 
77 1685-2494 วารสารสหวิทยาการ โครงการปริญญาเอก สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หยุดตีพิมพ์ 
78 0125-7356 วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
79 0857-3166 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
80 0858-2602 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
81 1513-9123 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
82 0125-4820 วารสารอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
83 1513-3109 วารสารอินโดจีนศึกษา ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
84 1686-5189 ศิลปกรรมสาร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
85 0125-3654 ศิลปวัฒนธรรม บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) 
86 0125-0531 ศิลปากร กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร 
87 0857-1538 สารคดี บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด 
88 0857-1457 หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร