รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No. ISSN Journal Title Owner
1 1906-151X  Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering  King Mongkuts University of Technology North Bangkok 
2 1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Chiang Mai University 
3 1906-2257 Journal of Applied Animal Science  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 1906-4918 Journal of Sustainable Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi 
5 0125-796X Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  Faculty of Fisheries, Kasetsart University 
6 0858-1088 Phuket Marine Biological Center Research Bulletin Phuket Marine Biological Center 
7 1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany)  ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้ 
9 0857-8664 Thai Journal of Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand) 
10 0857-6084 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists 
11 2286-7333  Thai Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
12 0857-5118 จักษุเวชสาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
13 0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14 0125-5983 เชียงใหม่เวชสาร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16 1686-9540  ไทยไภษัชยนิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
17 1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
18 0125-3611 รามาธิบดีเวชสาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
19 0125-7242 วารสารกองการพยาบาล  สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ 
20 0125-4634 วารสารกายภาพบำบัด  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
21 1686-5103 วารสารการเกษตรราชภัฏ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22 0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 
23 1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนๆทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
24 1906-3016 วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
25 1513-9980 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
26 0858-0944 วารสารกุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
27 0857-0841 วารสารเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
28 0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
29 1685-8379  วารสารเกษตรพระวรุณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
30 0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
31 1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
32 0857-1384 วารสารคหเศรษฐศาสตร์ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
33 0858-0006 วารสารจันทรเกษมสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
34 0125-1422 วารสารจิตวิทยาคลินิก  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
35 0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
36 0857-880X วารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
37 0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
38 0125-5347 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
39 2229-1210  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
40 1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 
41 1905-9949 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
42 1905-6729 วารสารประสาทวิทยาศาสตร์  สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
43 0125-0078 วารสารพยาบาล  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
44 1906-652X วารสารพยาบาลตำรวจ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ 
45 0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
46 1513-5454 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
47 0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 
48 1906-7038  วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
49 0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
50 0857-264X วารสารพิษวิทยาไทย  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
51 0859-9343 วารสารมฉก.วิชาการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
52 1906-215X วารสารมทร.อีสาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
53 1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
54 0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
55 0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
56 0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
57 1686-8579 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
58 0125-6882 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  โรงพยาบาลชลบุรี 
59 0858-6101 วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา 
60 0859-7251 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  โรงพยาบาลสกลนคร 
61 1906-3334 วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
62 1906-6627  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
63 1905-7393 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
64 1686-3437 วารสารวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
65 1686-9974 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
66 1905-4963 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
67 1906-1722 วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
68 1906-327X วารสารวิจัยรำไพพรรณี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
69 1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
70 1906-1137 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
71 1686-4409 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
72 1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
73 2228-8120  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
74 1905-291X วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
75 0125-5134 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
76 1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
77 1906-7186 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
78 2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
79 2350-9600 วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
80 0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข  สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
81 0859-1083 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
82 1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
83 0859-4562 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
84 0859-6808 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
85 0858-110X วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
86 1686-4522  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
87 0859-6633 วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
88 0857-9512 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
89 1686-9664 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
90 1685-7941 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
91 1513-7201 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
92 1686-4530 วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
93 1906-3636 วารสารวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
94 1905-4548 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
95 0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
96 1513-4652 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยสยาม 
97 1685-5280 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
98 1686-2961 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) 
99 2228-8724 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ม.ศรีปทุม
100 0857-4405 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
101 0857-0914 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
102 1685-408X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
103 1513-4261 วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 
104 0857-2127 วารสารสวนปรุง  โรงพยาบาลสวนปรุง 
105 0125-5169 วารสารสัตวแพทย์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
106 0858-2297 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
107 0858-8899 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
108 1906-8557 วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย 
109 1906-9790 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
110 1686-1868 วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
111 0125-4987 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย 
112 1685-3091 วารสารอายุรศาสตร์อีสาน คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
113 0859-1180 วารสารอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
114 0859-9254 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
115 1905-0488 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
116 0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
117 0857-4154 วิศวกรรมสาร มก.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
118 1905-615X  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
119 0857-7951 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
120 0857-1287 วิสัญญีสาร  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
121 0125-7722 เวชสารแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารบก 
122 1513-7813 สักทอง : วารสารการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
123 0125-152X สารศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล