รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

*หมายเหตุ สิ้นสุดการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ท่านสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No. ISSN Journal Title Owner
1 0858-0855 ABAC Journal  Assumption University 
2 1905-856x Asian Journal of Literature, Culture and Society  Assumption University, Graduate School of English 
3 1686-0039 AU Journal of Management  Assumption university 
4 1906-3296 AU-GSB e-Journal  Assumption University, Graduate School of Business 
5 1906-9308 HRD journal  International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University 
6 1905-5986 HRi : Journal of Human Resource intelligence สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7 1905-2022 Journal of Architectural/Planning Research and Studies  Faculty of Architecture and Planning Thammasat University 
8 2228-8899 Journal of People and Society in Local Culture  Surindra Rajabhat University 
9 2228-8279 Journal of Urban Culture Research Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
10 1905-7326 Language Institute Journal  Language Institute, Thammasat University 
11 1906-3865 NIDA Case Research Journal  Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA) 
12 1513-4164 NIDA Language and Communication Journal  School of Language and Communication at NIDA 
13 1905-8446 RMUTT Global Business and Economics Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
14 1906-6406 Scholar  Graduate school of education, Assumption university 
15 1906-1838 Stamford Journal  Research Center, Stamford International University 
16 2286-8348 Thai International Journal of Buddhist Studies ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 1905-7725 The New English Teacher  Assumption University, Graduate School of English 
18 1906-5582 UTCC International Journal of Business and Economics University of the Thai Chamber of Commerce
19 1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
20 1513-4458 กระแสวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
21 1906-117x ครุศาสตร์สาร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
22 0858-6160 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
23 1686-0101 รมยสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
24 0859-8185 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
25 1513-9956 วรรณวิทัศน์  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
26 1906-1560 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27 1906-3253 วารสารกระบวนการยุติธรรม กองงานคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
28 2229-0893 วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
29 2286-718X วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 0854-9849 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31 1686-7319 วารสารการจัดการสมัยใหม่  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
32 1905-6303 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) 
33 1906-103X วารสารการบริหารท้องถิ่น  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 1906-4950 วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
35 1906-7933 วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
36 1906-2230 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
37 2228-8562 วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
38 0858-5520 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
39 1905-7121 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
40 1905-2693 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
41 1513-5667 วารสารเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
42 0859-8835 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
43 1685-2699 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
44 2286-6663  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
45 1513-5462 วารสารช่อพะยอม  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46 0859-9432 วารสารเซนต์จอห์น  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
47 1906-0870 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
48 1686-5375 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
49 1686-0667 วารสารไทยคดีศึกษา สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
50 1686-7459 วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
51 0125-3670 วารสารธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
52 1905-713X วารสารธุรกิจปริทัศน์  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
53 0857-3867 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
54 1906-425X วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
55 0859-085X วารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
56 1513-2226 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
57 0125-2836 วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
58 1685-2257 วารสารบริหารการศึกษา มศว ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว
59 1905-6826 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
60 2228-9658 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
61 1905-9647 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
62 1686-0632 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
63 0857-2143 วารสารประชากรศาสตร์  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
64 0867-0884 วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
65 1905-7881 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 
66 0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
67 0858-8325 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
68 0859-3485 วารสารมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
69 1686-445X วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
70 0859-5992 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71 1513-4563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
72 1906-1048 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
73 1905-3959 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
74 2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
75 0125-426X วารสารเมืองโบราณ สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 
76 0125-7609 วารสารร่มพฤกษ์  มหาวิทยาลัยเกริก 
77 0859-418X วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
78 1905-1344 วารสารราชพฤกษ์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
79 0125-300X วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
80 0858-2068 วารสารรูสมิแล  กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
81 1906-4241  วารสารเรียนไทย  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82 1685-2532 วารสารวิจัย มข. ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
83 1905-2847 วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
84 1513-8410 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
85 1906-1730 วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
86 1906-1641 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
87 1905-1867 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
88 1905-2529 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
89 0857-9180 วารสารวิจัยสังคม  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
90 1906-0572 วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
91 0857-2100 วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
92 2228-8473 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
93 1906-0327 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
94 1906-5078 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
95 1905-1212 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
96 1685-4489 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
97 1686-0650 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
98 0858-4540 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
99 1905-162x วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
100 2286-6183  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
101 1686-5715 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
102 1513-3443 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
103 1906-2397 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
104 1905-3746 วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการและสารสน เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
105 1906-070X วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  วิทยาลัยดุสิตธานี 
106 1906-3180  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
107 1685-2354 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
108 1686-6959 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
109 2228-8864  วารสารวิเทศศึกษา  คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
110 0125-8192 วารสารศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
111 1906-6023 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 0859-9866 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
113 0125-3212 วารสารศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
114 1905-9574 วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
115 1905-4653 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
116 0857-1511 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
117 1513-9514 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
118 0859-5127 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
119 1686-3089 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
120 0857-1791 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
121 0125-6203 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
122 0859-8479 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
123 1685-3008 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
124 1906-8522 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
125 1906-9928 วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
126 1685-9855 วารสารสถาบันพระปกเกล้า  สถาบันพระปกเกล้า
127 0857-0604 วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
128 0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย  สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ 
129 1513-8429 วารสารสหศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
130 0125-0590 วารสารสังคมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
131 1905-8241 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
132 0859-2055 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
133 0125-2860 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
134 1906-2508 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
135 2228-8457 วารสารสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
136 1686-3690 วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
137 0857-6955 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
138 0857-0086 วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
139 0857-2038 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
140 1905-7520 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
141 1906-7682 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
142 0857-6033 วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
143 1905-2863 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
144 1906-2540 เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  School of Development Economics, National Institute of Development Administration 
145 1686-5731 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
146 1513-1076 สยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
147 0125-4138 สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
148 1686-1841 หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
149 0125-3638 เอเชียปริทัศน์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย