รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

*หมายเหตุ สิ้นสุดการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ท่านสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No. ISSN Journal Title Owner
10858-0855ABAC Journal Assumption University 
21905-856xAsian Journal of Literature, Culture and Society Assumption University, Graduate School of English 
31686-0039AU Journal of Management Assumption university 
41906-3296AU-GSB e-Journal Assumption University, Graduate School of Business 
51906-9308HRD journal International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University 
61905-5986HRi : Journal of Human Resource intelligenceสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
71905-2022Journal of Architectural/Planning Research and Studies Faculty of Architecture and Planning Thammasat University 
82228-8899Journal of People and Society in Local Culture Surindra Rajabhat University 
92228-8279Journal of Urban Culture ResearchFaculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
101905-7326Language Institute Journal Language Institute, Thammasat University 
111906-3865NIDA Case Research Journal Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA) 
121513-4164NIDA Language and Communication Journal School of Language and Communication at NIDA 
131905-8446RMUTT Global Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
141906-6406Scholar Graduate school of education, Assumption university 
151906-1838Stamford Journal Research Center, Stamford International University 
161905-7725The New English Teacher Assumption University, Graduate School of English 
171906-5582UTCC International Journal of Business and EconomicsUniversity of the Thai Chamber of Commerce
181906-3431Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
191513-4458กระแสวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
201906-117xครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
210858-6160นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
221686-0101รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
230859-8185ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
241513-9956วรรณวิทัศน์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
251906-1560วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
261906-3253วารสารกระบวนการยุติธรรมกองงานคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
272229-0893วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
282286-718Xวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
290854-9849วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
301686-7319วารสารการจัดการสมัยใหม่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
311905-6303วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) 
321906-103Xวารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
331906-4950วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
341906-7933วารสารการบัญชีและการจัดการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
351906-2230วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
362228-8562วารสารการเมืองการปกครองวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
370858-5520วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
381905-7121วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
391905-2693วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
401513-5667วารสารเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
410859-8835วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
421685-2699วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
432286-6663 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
441513-5462วารสารช่อพะยอม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
450859-9432วารสารเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
461906-0807วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
471686-5375วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
481686-0667วารสารไทยคดีศึกษาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
491686-7459วารสารไทยศึกษาสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
500125-3670วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
511905-713Xวารสารธุรกิจปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
520857-3867วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
531906-425Xวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
540859-085Xวารสารนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
551513-2226วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
560125-2836วารสารบรรณศาสตร์ มศว ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
571685-2257วารสารบริหารการศึกษา มศวภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว
581905-6826วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
592228-9658วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
601905-9647วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
611686-0632วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
620857-2143วารสารประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
630867-0884วารสารปาริชาตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
641905-7881วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 
650859-2667วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
660858-8325วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
670859-3485วารสารมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
681686-445Xวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
690859-5992วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
701513-4563วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
711906-1048วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
721905-3959วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
732228-9356วารสารมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม
740125-426Xวารสารเมืองโบราณสำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 
750125-7609วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 
760859-418Xวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
771905-1344วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
780125-300Xวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
790858-2068วารสารรูสมิแล กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
801906-4241 วารสารเรียนไทย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
811685-2532วารสารวิจัย มข. ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
821905-2847วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
831513-8410วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
841906-1730วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
851906-1641วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
861905-1867วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
871905-2529วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
880857-9180วารสารวิจัยสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
891906-0572วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
900857-2100วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
912228-8473วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
921906-0327วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
931906-5078วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
941905-1212วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
951685-4489วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
961686-0650วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
970858-4540วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
981905-162xวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
992286-6183 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1001686-5715วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
1011513-3443วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1021906-2397วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
1031905-3746วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสน เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1041906-070Xวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยดุสิตธานี 
1051906-3180 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1061685-2354วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1071686-6959วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
1082228-8864 วารสารวิเทศศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1090125-8192วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1101906-6023วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1110859-9866วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1120125-3212วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1131905-9574วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1141905-4653วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1150857-1511วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1161513-9514วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1170859-5127วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1181686-3089วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
1190857-1791วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
1200125-6203วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1210859-8479วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1221685-3008วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1231906-8522วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1241906-9928วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1251685-9855วารสารสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
1260857-0604วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
1270859-2330วารสารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ 
1281513-8429วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
1290125-0590วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1301905-8241วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1310859-2055วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1320125-2860วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1331906-2508วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
1342228-8457วารสารสารสนเทศศาสตร์กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1351686-3690วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1360857-6955วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1370857-0086วารสารห้องสมุดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1380857-2038วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
1391905-7520วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
1401906-7682วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1410857-6033วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1421905-2863ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
1431906-2540เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ School of Development Economics, National Institute of Development Administration 
1441686-5731เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
1451513-1076สยามวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
1460125-4138สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1471686-1841หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1480125-3638เอเชียปริทัศน์สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย