รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

*หมายเหตุ สิ้นสุดการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ท่านสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html


สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No.
ISSN
Journal Title
Owner
1
1685-4322
BU Academic Review  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2
1906-4675
International Journal of Behavioral Science สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3
1685-8646
Journal of English Studies  Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University 
4
0857-717X
Journal of Population and Social Studies Thai Association of Population and Social Researchers 
5
1905-7210
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University 
6
0859-2659
Sasin Journal of Management Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University 
7
1513-4717
Silpakorn University International Journal Silpakorn University 
8
0859-5747
Thammasat Review  Academic Affair Division, Thammasat University 
9
0125-6564
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10
0857-1406
ภาษาและภาษาศาสตร์  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
11
0125-5061
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12
1906-5485
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
13
1906-506x
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
14
1686-9443
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
15
0125-6416
วารสารญี่ปุ่นศึกษา  โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
16
0125-4960
วารสารนักบริหาร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
17
1685-5477
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
18
0125-233x
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
19
0859-9750
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
20
1906-7658
วารสารปัญญาภิวัฒน์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
21
1686-1442
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
22
2228-9453
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
23
0125-3689
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
24
0857-7285
วารสารภาษาปริทัศน์  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
25
0125-2690
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
26
1906-0181
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
27
0857-5428
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
28
1905-5536
วารสารวิจัยทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
29
1906-0793
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
30
0125-2437
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
31
2286-9832
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
32
1905-9469
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
33
1905-9590
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
34
0858-9216
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
35
1686-8293
วารสารวิชาชีพบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
36
0125-8362
วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
37
0857-2933
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
38
0857-5290
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
39
1513-7287
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
40
1906-7208
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
41
1905-9922
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
42
0858-9291
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
43
0859-1113
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
44
1906-2044
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
45
1686-6541
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
46
0857-2690
วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
47 1685-6740 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
48
0125-8370
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
49
0859-015X
อินฟอร์เมชั่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น