เตรียมความพร้อมวารสาร "Applied Science and Engineering Progress" เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (26 มิ.ย. 62)
          เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน บรรณาธิการวารสาร/อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมกับกองบรรณาธิการวารสาร Applied Science and Engineering Progress เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆของวารสาร ก่อนการ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ มีวารสารไทยในโครงการ ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อ ตาม URL นี้ : http://www.kmutt.ac.th/jif/TCI_Collaboration/?page_id=1368


ภาพกิจกรรม