การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 (ครั้งที่ 1 : ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร) (28 ก.ย. 61)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร โดยมีบรรณาธิการวารสาร หรือ กองบรรณาธิการวารสาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร จำนวนทั้งสิ้น 555 ท่าน

          ในการประเมินคุณภาพวารสารครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยบรรณาธิการวารสารจะต้องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI โดยภายหลังการประเมินจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า วารสารกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 สามารถขอรับการประเมินได้ใหม่เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี (2564 และ 2565) โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้อธิบายเกฑณ์การประเมินคุณภาพวารสารใหม่ดังนี้
 • เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)
 •           1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด
            2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล
            3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน
            4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน

 • เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
 •           1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
            2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
            3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
            4. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
            5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
            6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์
            7. คุณภาพของบทความในวารสาร
            8. เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ
  Slide : การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI รอบที่ 4
  เกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ใช้ในการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4

            ช่วงบ่าย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้อธิบายเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) กรณีบทความที่เป็นภาษาไทยจะต้องมี ชื่อเรื่อง,ชื่อผู้แต่ง,สังกัดผู้แต่ง,บทคัดย่อ,คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และเอกสารอ้างอิง เป็นไปภาษาอังกฤษตามหลัก Romanized Reference ตัวอย่าง จากนั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้อัพเดทโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ซึ่งปัจจุบันมีวารสารในโครงการที่เข้าฐานข้อมูล Scopus แล้วทั้งสิ้น 16 วารสาร หากวารสารที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project


  ภาพกิจกรรม
  ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :