วารสารขอความอนุเคราะห์รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (เดือน พฤศจิกายน 2561) (9 พ.ย. 61)
          วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 โดยมีบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสารเข้ารับคำแนะนำฯ ดังนี้
  • วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 3 ท่าน
  • วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 10 ท่าน
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 3 ท่าน
  • วารสารจันทรเกษมสาร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 5 ท่าน
รายละเอียด "การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567"


ภาพกิจกรรม