เตรียมความพร้อมวารสาร PASAA เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (12 พ.ย. 61)
          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.กานดาภร เจริญกิตบวร, บรรณาธิการวารสาร PASAA เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆของวารสาร ก่อนการ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus อีกทั้ง รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล, Local Board โครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project ได้ให้คำแนะนำวารสารในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ มีวารสารไทยในโครงการ ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 16 วารสาร


ภาพกิจกรรม