วารสารขอความอนุเคราะห์รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (เดือน ธันวาคม 2561) (14 ธ.ค. 61)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดา วิบูลสวัสดิ์ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้กล่าวต้อนรับบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวารสารตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 อีกทั้ง รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้อธิบายเกณฑ์ TCI รอบที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ท่าน จากวารสารต่างๆ ดังนี้
  • วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วารสารกองการพยาบาล ของกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • วารสารพยาบาลทหารบก ของสมาคมพยาบาลทหารบก
  • เวชสารแพทย์ทหารบก ของกรมแพทย์ทหารบก
  • วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • วารสาร Mahidol R2R e-Journal ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ (สคร. 3)
  • วารสารต่างๆ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ของสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รายละเอียด "การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567"


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :