NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (3/2561) (20 มี.ค. 61)
ประกาศเรื่อง การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (12 มี.ค. 61)
ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (2/2561) (5 มี.ค. 61)
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12” (23 ก.พ. 61)
ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (1/2561) (8 ก.พ. 61)
ประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12” (16 ม.ค. 61)
   อ่านทั้งหมด


Submit วารสาร International Journal of Agricultural Technology และเตรียมความพร้อม Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ECTI Transactions on Computer and Information Technology เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (24 เม.ย. 61)
ประชุมคณะทำงานศูนย์ TCI "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย" ครั้งที่ 2/2561  (20 เม.ย. 61)
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ วปท., วารสารวิทยาการจัดการ, วารสารวิชาการสถาบันอาศรมศิลป์ และวารสารการบริหารและพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ขอรับคำแนะนำจากศูนย์ TCI  (2 เม.ย. 61)
Submit Siriraj Medical Journal และเตรียมความพร้อม International Journal of Agricultural Technology เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (29 มี.ค. 61)
Submit International Journal of Behavioral Science เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (27 มี.ค. 61)
   อ่านทั้งหมด