ประกาศ!! ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (1 ส.ค. 60)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ...

  ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)

จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล ประจำปี พ.ศ. 2560 และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง "วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI" ...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (1 ส.ค. 60)
ศูนย์ TCI ขอเลื่อน!! การประกาศ ค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (12 ก.ค. 60)
การประชุม “Scopus / Mendeley Training for Librarians” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (14 มิ.ย. 60)
การประชุม “The 3rd Editor Workshop” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (14 มิ.ย. 60)
ประกาศ!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60)
การขอรับการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) (2 พ.ค. 60)
   อ่านทั้งหมด


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scopus/Mendeley Training for Librarian” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ  (6 ก.ค. 60)
การประชุม “The 3rd Editor Workshop” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ  (6 ก.ค. 60)
กองบรรณาธิการวารสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  (8 มิ.ย. 60)
วารสารการบริหารปกครอง, วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และวารสารการบริหารท้องถิ่น เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 60  (5 มิ.ย. 60)
   อ่านทั้งหมด