ประกาศ!! การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 (3 ก.ย. 61)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ฯ รอบวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (10 ต.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ฯ รอบวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (4 ต.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ฯ รอบวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถ. นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ (24 ก.ย. 61)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 (21 ก.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ฯ รอบวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (18 ก.ย. 61)
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 (3 ก.ย. 61)
   อ่านทั้งหมด


การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 (ครั้งที่ 1 : ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร)  (28 ก.ย. 61)
Submit Science & Technology Asia เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (25 ก.ย. 61)
กองบรรณาธิการวารสารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารจากศูนย์ TCI  (20 ก.ย. 61)
กองบรรณาธิการและคณะทำงานจาก 6 วารสาร ขอรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารจากศูนย์ TCI  (17 ก.ย. 61)
Submit วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (10 ก.ย. 61)
   อ่านทั้งหมด