ประกาศ!! ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (31 ส.ค. 60)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 ...

  ประกาศ!! ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (1 ส.ค. 60)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ...

  ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)

จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล ประจำปี พ.ศ. 2560 และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง "วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI" ...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" (7 ก.ย. 60)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (31 ส.ค. 60)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (1 ส.ค. 60)
ศูนย์ TCI ขอเลื่อน!! การประกาศ ค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (12 ก.ค. 60)
การประชุม “Scopus / Mendeley Training for Librarians” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (14 มิ.ย. 60)
การประชุม “The 3rd Editor Workshop” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (14 มิ.ย. 60)
ประกาศ!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60)
   อ่านทั้งหมด


ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะทำงาน ประชุมร่วมกับทีมงาน Elsevier เพื่อเตรียมการ Training Mendeley/Scopus  (19 ก.ย. 60)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ประชุมชี้แจ้งเพื่อเตรียมความพร้อม Journal of Metals, Materials and Minerals และ GMSARN International Journal เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (18 ก.ย. 60)
กองบรรณาธิการวารสารแพทย์นาวี และวารสารสุขศึกษา เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์  (18 ก.ย. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” ภาคอีสาน (รุ่นที่ 4,5)  (18 ก.ย. 60)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ประชุมชี้แจ้งเพื่อเตรียมความพร้อม Siriraj Medical Journal, Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology และ Environment and Natural Resources Journal เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (6 ก.ย. 60)
คณะทำงานศูนย์ TCI และ NECTEC ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล TCI และ ACI  (5 ก.ย. 60)
   อ่านทั้งหมด