โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
 
ชื่อวารสาร :
 
เลือกสาขา :
 
เลือกฉบับ :
 
ปีพ.ศ. :
     
หมายเหตุ : เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข้อมูลตัวเล่มวารสารปีพ.ศ. 2561 เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อวารสาร
ขื่อวารสารไทย ชื่อวารสารอังกฤษ ISSN E-ISSN ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 ฉบับที่ 12
ABAC Journal
ABAC Journal
0858-0855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.
2351-0617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agriculture and Natural Resources
Agriculture and Natural Resources
2468-1458
2452-316X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APHEIT International Journal
APHEIT International Journal
2286-9867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applied Environmental Research
Applied Environmental Research
2287-0741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEAN Engineering Journal Part A
ASEAN Engineering Journal Part A
2229-127X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEAN Engineering Journal Part B
ASEAN Engineering Journal Part B
2286-7694
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEAN Engineering Journal Part C
ASEAN Engineering Journal Part C
2286-8150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asean Journal of Education
Asean Journal of Education
2465-437X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEAN Journal of Management and Innovation
ASEAN Journal of Management and Innovation
2351-0307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEAN Journal on Science and Technology for Development
ASEAN Journal on Science and Technology for Development
0217-5460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2539-6293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asian Biomedicine
Asian Biomedicine
1905-7415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering
Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering
1906-151X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asian Journal of Energy and Environment
Asian Journal of Energy and Environment
1513-4121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asian Journal of Literature, Culture and Society
Asian Journal of Literature, Culture and Society
1905-856x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
0125-877X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AU Journal of Management
AU Journal of Management
1686-0039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AU Journal of Technology
AU Journal of Technology
1513-0886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AU-GSB e-Journal
AU-GSB e-Journal
1906-3296
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BU Academic Review
BU Academic Review
1685-4322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buffalo Bulletin
Buffalo Bulletin
0125-6726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin of Health, Science and Technology
Bulletin of Health, Science and Technology
0858-7531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATALYST
CATALYST
1905-6931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiang Mai Journal of Science
Chiang Mai Journal of Science
0125-2526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities
1905-906X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1685-1994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chulalongkorn Educational Review
Chulalongkorn Educational Review
0858-7574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Applied Science and Technology Journal
Current Applied Science and Technology Journal
2586-9396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
2286-9131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
1685-9545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educational Journal of Thailand
Educational Journal of Thailand
1905-9663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering and Applied Science Research
Engineering and Applied Science Research
2539-6161
2539-6218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering Journal
Engineering Journal
0125-8281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering Transactions
Engineering Transactions
0859-9238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environment and Natural Resources Journal
Environment and Natural Resources Journal
1686-5456
2408-2384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EnvironmentAsia
EnvironmentAsia
1906-1714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eye South East Asia
Eye South East Asia
2586-2349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Food and Applied Bioscience Journal
Food and Applied Bioscience Journal
2286-8615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomics and Genetics
Genomics and Genetics
2465-5198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMSARN International Journal
GMSARN International Journal
1905-9094
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HRD Journal
HRD Journal
1906-9308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HRi : Journal of Human Resource intelligence
HRi : Journal of Human Resource intelligence
1905-5986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanities, Arts and Social Sciences Studies
Humanities, Arts and Social Sciences Studies
2586-8594
2630-0079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of Agricultural Technology
International Journal of Agricultural Technology
1686-9141
2630-0192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of Agricultural Travel and Tourism
International Journal of Agricultural Travel and Tourism
1906-8700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of Applied Biomedical Engineering
International Journal of Applied Biomedical Engineering
1906-4063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of Asian Tourism Management
International Journal of Asian Tourism Management
1906-8654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of Behavioral Science
International Journal of Behavioral Science
1906-4675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of Child Devlelopment and Mental Health
International Journal of Child Development and Mental Health
2286-7481
2586-887X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of East Asian Studies
International Journal of East Asian Studies
0857-6033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of Management, Business, and Economics
International Journal of Management, Business, and Economics
2408-1914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of Renewable Energy
International Journal of Renewable Energy
1905-7172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International Journal of the Computer, The Internet and Management
International Journal of the Computer, The Internet and Management
0858-7027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Applied Animal Science
Journal of Applied Animal Science
1906-2257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Associated Medical Sciences
Journal of Associated Medical Sciences
2539-6056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of English Studies
Journal of English Studies
1865-8646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Environmental Research
Journal of Environmental Research
0125-6939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Fisheries and Environment
Journal of Fisheries and Environment
0125-796X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
2629-9992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Global Business Review
Journal of Global Business Review
1689-7165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Health Research
Journal of Health Research
0857-4421
2586-940X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Health Science and Medical Research
Journal of Health Science and Medical Research
2586-9981
2465-468X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of International Buddhist Studies
Journal of International Buddhist Studies
1906-6244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Materials Science and Applied Energy
Journal of Materials Science and Applied Energy
2286-7201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of People and Society in Local Culture
Journal of People and Society in Local Culture
2228-8899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
2286-9247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Physiological and Biomedical Sciences
Journal of Physiological and Biomedical Sciences
0857-5754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Population and Social Studies
Journal of Population and Social Studies
0857-717X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
2586-8764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
2229-2152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Science, Technology, and Humanities
Journal of Science, Technology, and Humanities
1685-6600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Supply Chain Management Research and Practice
Journal of Supply Chain Management Research and Practice
1905-9566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Sustainable Energy and Environment
Journal of Sustainable Energy and Environment
1906-4918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication
1686-9184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)
Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)
1906-8190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Urban Culture Research
Journal of Urban Culture Research
2228-8279
2408-1213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasetsart Journal of Social Sciences
Kasetsart Journal of Social Sciences
2452-3151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
2465-4531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KMITL Science and Technology Journal
KMITL Science and Technology Journal
1905-2367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KMITL Science Journal
KMITL Science Journal
1685-2044
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
1905-7326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maejo International Journal of Science and Technology
Maejo International Journal of Science and Technology
1905-7873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUSYA, Journal of Humanities
MANUSYA, Journal of Humanities
0859-9920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
2286-6477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
0147-5207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning
1905-7210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIDA Case Research Journal
NIDA Case Research Journal
1906-3865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU. International Journal of Science
NU. International Journal of Science
1686-5561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
2286-8933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1906-8107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pharmaceutical Sciences Asia
Pharmaceutical Sciences Asia
2586-8195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
0858-1088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
1513-6442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1905-3193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rangsit Journal of Arts and Sciences
Rangsit Journal of Arts and Sciences
2229-063X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rangsit Journal of Educational Studies
Rangsit Journal of Educational Studies
2408-1809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rEFLections
rEFLections
1513-5934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies
1906-4241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMUTT Global Business and Economics Review
RMUTT Global Business and Economics Review
1905-8446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sasin Journal of Management
Sasin Journal of Management
0859-2659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholar: Human Sciences
Scholar: Human Sciences
1906-6406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Science and Technology Asia
Science and Technology Asia
2586-9000
2586-9027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Science, Engineering and Health Studies
Science, Engineering and Health Studies
1905-9159
2630-0087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ScienceAsia
ScienceAsia
1513-1874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siriraj Medical Journal
Siriraj Medical Journal
2629-995X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNRU Journal of Science and Technology
SNRU Journal of Science and Technology
-
2630-015X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Songklanakarin Journal of Science and Technology
Songklanakarin Journal of Science and Technology
0125-3395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Southeast Asian Journal of Economics
Southeast Asian Journal of Economics
2286-8984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stamford Journal
Stamford Journal
1906-1838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suan Sunandha Science and Technology Journal
Suan Sunandha Science and Technology Journal
2351-0889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suranaree Journal of Science and Technology
Suranaree Journal of Science and Technology
0858-849X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Forest Bulletin (Botany)
Thai Forest Bulletin (Botany)
0495-3843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Journal of Agricultural Science
Thai Journal of Agricultural Science
0049-3589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Journal of Gastroenterology
Thai Journal of Gastroenterology
0859-2446
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Journal of Genetics
Thai Journal of Genetics
0857-8664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
0857-6084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Journal of Science and Technology
Thai Journal of Science and Technology
2286-7333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thailand Statistician
Thailand Statistician
1685-9057
2351-0676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thammasat Business Law Journal
Thammasat Business Law Journal
2408-1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thammasat International Journal of Science and Technology
Thammasat International Journal of Science and Technology
0859-4074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thammasat Review
Thammasat Review
0859-5747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Bangkok Medical Journal
The Bangkok Medical Journal
2287-9674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Clinical Academia
The Clinical Academia
0125-7501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Journal : Journal of the Faculty of Arts
The Journal : Journal of the Faculty of Arts
1686-7831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Journal of Risk Management and Insurance
The Journal of Risk Management and Insurance
0859-3604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Journal of the Siam Society
The Journal of the Siam Society
0857-7099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Natural History Bulletin of the Siam Society
The Natural History Bulletin of the Siam Society
0080-9472
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The New English Teacher
The New English Teacher
1905-7725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
0125-1562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
0125-4685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thoughts
Thoughts
1513-1025
2586-906X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tropical Natural History
Tropical Natural History
1513-9700
2586-9892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTCC International Journal of Business and Economics
UTCC International Journal of Business and Economics
1906-5582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2408-1248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veridian E-Journal, Silpakorn University
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1906-3431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veterinary Integrative Sciences
Veterinary Integrative Sciences
2629-9968
2465-4604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walailak Journal of Science and Technology
Walailak Journal of Science and Technology
1686-3933
 
 
 
 
 
 
 
กระแสวัฒนธรรม
Cultural Approach
1513-4458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระแสอาคเนย์
Southeast current
1905-1352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
Journal of Information Technology Management and Innovation
2539-5866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุศาสตร์สาร
ครุศาสตร์สาร
1906-117x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Journal of the Medical Association of Thailand
0125-2208
 
 
 
 
 
 
 
 
จักษุเวชสาร
The Thai Journal of Ophthalmology
0857-5118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
Stance : The Thai Feminist Review
1905-954X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุลนิติ
จุลนิติ
1686-3720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
Thammasat University Archives Bulletin
1906-1692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
Chulalongkorn Business Review
0125-6564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์วารสาร
Chulalongkorn Review
0857-6483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร
Chulalongkorn Medical Journal
0125-6483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำรงวิชาการ
Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology
1686-4395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดุลพาห
ดุลพาห
0125-0558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสาร
Thammasat Medical Journal
1513-5241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
0858-6160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบัณฑิตย์
BOT BUNDIT
0857-2992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
Journal of The Department of Library and Information Science
0125-8427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บูรพาเวชสาร
Burapha Journal of Medicine
2350-9996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พยาบาลสาร
Nursing Journal
0125-5118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
Development Economic Review
1906-2540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พุทธชินราชเวชสาร
Buddhachinaraj Medical Journal
0125-7560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาและภาษาศาสตร์
Journal of Language and Linguistics
0857-1406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
0125-5061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
Humanities and Social Sciences Review
2350-9392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มนุษยศาสตร์สาร
Journal of Human Sciences
1513-461X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รมยสาร
Rommayasan
1686-0101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐศาสตร์สาร
Journal of Political Science
0125-135X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐสภาสาร
รัฐสภาสาร
0125-0957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
Phetchabun Rajabhat Journal
0859-8185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1906-6813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รามาธิบดีพยาบาลสาร
Ramathibodi Nursing Journal
0857-8052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รามาธิบดีเวชสาร
Ramathibodi Medical Journal
0125-3611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลำปางเวชสาร
Lampang Medical Journal
0125-4235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วชิรสารการพยาบาล
Vajira Nursing Journal
1513-2498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วชิรเวชสาร
Vajira Medical Journal
0125-1252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนสาร
Vanararn
0943-0916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณวิทัศน์
วรรณวิทัศน์
1513-9956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Journal of MCU Social Science Review
2287-0121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสาร มฉก.วิชาการ
HCU Journal
0859-9343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
RMUTI Journal Humanities and Social Sciences
2408-122X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสาร มทร.อีสาน
RMUTI Journal
1906-215X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสาร สออ. ประเทศไทย
ASAIHL-Thailand Journal
1513-0975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery
0857-2321
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
0859-0001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกฎหมาย
Chulalongkorn Law Journal
0125-3093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani law journal
1906-1560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
1906-2664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์
Dhurakij Pundit Law Journal
1513-8089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกฎหมายปกครอง
Administrative Law Journal
1513-1777
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
Public Health and Health Laws Journal
2408-249X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Law Journal
0857-9776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกรมการแพทย์
Journal of the Department of Medical Services
0125-1643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกรมบัญชีกลาง
วารสารกรมบัญชีกลาง
0125-250X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Bulletin of the Department of Medical Sciences
0125-684X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกระบวนการยุติธรรม
Journal of Thai Justice System
1906-3253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
0125-7242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกายภาพบำบัด
Thai Journal of Physical Therapy
0125-4634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการงบประมาณ
Budget Journal
1686-2147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
WMS Journal of Management
2286-718X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha Journal of Business Management
2286-8399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Journal of Public and Private Management
0854-9849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Journal
1686-7319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Journal of Environmental Management
1906-5485
2465-4434
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
Journal of Thai Hospitality and Tourism
1905-6303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
2286-8003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการบริหารท้องถิ่น
Local Administration Journal
1906-103X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการบริหารปกครอง
Governance Journal
2286-9328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
Journal of Administration and Development Mahasarakham University
1906-4950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการบัญชีและการจัดการ
Journal of Accountancy and Management
1906-7933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
2408-1280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
Journal of Public Relations and Advertising
1906-2230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
Nursing Public Health and Education Journal
0859-3949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
0857-4553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Journal of Nursing and Health Care
2351-0358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Journal of Nursing and Education
1906-1773
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
Journal of Nursing and Health Sciences
1906-0025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal of Professional Routine to Research
2392-5671
2392-568X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
Journal of Community Development and Life Quality
2286-9824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Human Resource and Organization Development Journal
1906-7321
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น
Local Development Journal
1905-3630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2287-0075
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
0858-5520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1906-3016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
The Journal of Administration Development Research
1906-456X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1905-7121
2539-5521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการศึกษาพยาบาล
Journal of Nursing Education
0858-0405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
Journal of Education and Social Development
1905-2693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
0859-5453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการสื่อสารมวลชน
Journal of Mass Communication
1906-2591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการเกษตรราชภัฏ
Rajabhat Agriculture Journal
1686-5103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
Journal of politics, administration and law
1906-506x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการเมืองการปกครอง
Journal of Politics and Governance
2228-8562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1685-991X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal of Medicine and Health Sciences
0859-3299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
0857-2895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
Udonthani Hospital Medical Journal
0858-6632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
Advanced Science Journal
1513-9980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกีฏและสัตววิทยา
Entomology and Zoology Gazette
0125-3794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกุมารเวชศาสตร์
Thai Journal of Pediatrics
0858-0944
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Songklanakarin Dental Journal
2350-9775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
0858-4338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารคณะพลศึกษา
Journal of Faculty of Physical Education
1513-3613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University
2351-0943
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University
1685-2699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal of Education Studies
0859-8835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
2392-5507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Journal of Industrial Education
1685-3954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารควบคุมโรค
Disease Control Journal
1685-6481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
Journal of Safety and Health
1905-8160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Journal of Isan Studies
0125-8095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Journal of Home Economics
0857-1384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Quality of Life and Law Journal
1686-9443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
1905-2960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารจันทรเกษมสาร
Chandrakasem Rajabhat University Journal
0858-0006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System
1905-565X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารจิตวิทยา
วารสารจิตวิทยา
0858-8627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Journal of Psychology Kasem Bundit University
2286-6663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารจิตวิทยาคลินิก
Thai Journal of Clinical Psychology
0125-1422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารจีนวิทยา
Journal of Sinology
1905-9582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารจีนศึกษา
Chinese Studies Journal
1905-1972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารช่อพะยอม
Chophayom Journal
1513-5462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NRRU Community Research Journal
2286-9581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Studies Journal
0125-6416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารดนตรีรังสิต
Rangsit Music Journal
1905-2707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
Ph.D. in Social Sciences Journal
2229-1148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Journal
0125-8303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารทันตาภิบาล
Thai Dental Nurse Journal
0857-880X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Dental Journal
0215-2534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารธรรมศาสตร์
Thammasat University Journal
0125-3670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารธุรกิจปริทัศน์
Business Review
1905-713X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนักบริหาร
Executive Journal
0125-4960
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1960-8735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
2350-9767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
2229-0338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
NIDA Journal of Language and Communication
1513-4164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat Law Journal
0857-3867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Law Journal
1906-425X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption university law journal
2228-9526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU journal of law and Social Sciences
1685-9723
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนิเทศศาสตร์
Journal of Communication Arts
0859-085X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
Dhurakij Pundit Communication Arts Journal
1685-5477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
Siam Communication Review
1513-2226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารนเรศวรพะเยา
Naresuan Phayao Journal
1906-2141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
0125-2836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารการศึกษา มศว
SWU Educational Adminitration Journal
1685-2257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal of Educational Administration Khon Kaen University
1686-6916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
1513-007X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารธุรกิจ
Journal of Business Administration
0125-233X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
NIDA Business Journal
1905-6826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1905-3746
2408-2112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot Business Journal
2228-9658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
MUT Journal of Business Administration
0859-9750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University
2286-6809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตวิจัย
Journal of Graduate Research
2229-2756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1905-5811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal
1906-9839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1905-9949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1905-9647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1686-0632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU Graduate Studies Journal
1906-3849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University
1905-8837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
Graduate Law Journal
1906-2850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
Journal of Graduate Studies Review
1905-1603
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College
2286-9301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารประชากรศาสตร์
Journal of Demography
0857-2143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารประวัติศาสตร์
Journal of History
0125-1902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
Thammasat Journal of History
2408-0829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1905-6729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
Thai Journal of Neurology
2228-9801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารปรัชญาและศาสนา
วารสารปรัชญาและศาสนา
1905-579X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารปัญญาภิวัฒน์
Panyapiwat Journal
1906-7658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารปาริชาต
Parichart Journal
0867-0884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
1685-3865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาล
Thai Journal of Nursing
0125-0078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
Nursing Journal of the Ministry of Public Health
0857-3743
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลตำรวจ
Journal of the Police Nurses
1906-652X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลทหารบก
The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1513-5217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลศาสตร์
Journal of Nursing Science
0125-8885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
0858-1231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Journal of Nursing Siam University
1513-5454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science and Health
0125-7021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
Songklanagarind Journal of Nursing
0125-8958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
Thai Red Cross Nursing Journal
1906-7925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
Journal of Public Health Nursing
0857-5371
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
0857-605X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
0858-8430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
Thai Journal of Botany
1906-7038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1513-4695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
Journal of Behavioral Science
1686-1442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Journal of Behavioral Science for Development
2228-9453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพลังงาน
Journal of Energy
0859-0818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Development Journal
0125-3689
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1905-7881
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพัฒนาสังคม
Journal of Social Development
0859-2667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
Journal of Technical Education Development
0857-5452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University
0858-527X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพิฆเนศวร์สาร
Phikanate Journal
1686-7467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพิษวิทยาไทย
Thai Journal of Toxicology
0857-264X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
Songklanakarin Journal of Plant Science
2351-0846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-8325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารภาษา
PASAA
0125-2488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Journal of Language, Religion and Culture
2586-808X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารภาษาปริทัศน์
Pasaa Paritat Journal
0857-7285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
Journal of Thai Language and Literature
0857-037X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
Journal of Language and Culture
0125-6424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์
Humanities Journal
0859-3485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Humanities journal (Graduate school), Ramkhamhaeng university
2286-7457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal of Humanities Naresuan University
1686-445X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
Manutsat Paritat : Journal of Humanities
0125-2690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
RTAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
2408-1671
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
2408-1256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
0859-5992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University
1513-4563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University
2408-2473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1906-1048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
2286-7139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2229-0141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
2228-8244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University
0858-7396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0859-869X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
Mahachula Academic Journal
2408-1078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
Christian University of Thailand Journal
1685-1412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Thaksin University Journal
0859-9807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
Nakhon Phanom University Journal
2228-9356
2539-5769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Princess of Naradhiwas University Journal
1906-5681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
2350-9902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Naresuan University Journal: Science and Technology
0858-7418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา
The Journal of Burapha University
0859-2535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
Payap University Journal
0857-4677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0125-7498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1905-4165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1906-0181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Journal of Yala Rajabhat University
1905-2383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Journal of Roi Et Rajabhat University
1905-6036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Lampang Rajabhat university journal
2286-8658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Journal of Srinakharinwirot University
1686-9311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University Journal
0857-5428
2586-8489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารมหิดล
Mahidol Journal
0859-2586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารยุโรปศึกษา
Journal of European Studies
0858-7795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารยูโร
Thai Journal Urology
0858-6071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารร่มพฤกษ์
Romphruek Journal
0125-7609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารร่มไทรทอง
Warasarn Rom Sai Thong
0858-2688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรังสิตสารสนเทศ
RSU library journal
0859-1814
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรังสีเทคนิค
The Thai Journal of Radiological Technology
0857-1422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรัชต์ภาคย์
Rajapark Journal
1905-2243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรัฏฐาภิรักษ์
Ratthaphirak Journal
0857-0442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
Thai Journal of Public Administration
0859-418X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Political Science Review Journal
2286-7244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Political Science and Public Administration Journal
0125-7897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Political Science and Public Administration Journal
2630-0435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารราชนครินทร์
Journal of Rajanagarindra
0859-9424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารราชบัณฑิตยสภา
The Journal of The Royal Society of Thailand
0125-2968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารราชพฤกษ์
Ratchaphruek Journal
1905-1344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
Suratthani Rajabhat Journal
2392-5779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารราชมงคลล้านนา
RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
2287-092X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
Asian Archives of Pathology
1905-9183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
The Thai Journal of Orthopaedic Surgry
0125-7552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
Ramkhamhaeng law journal
2286-8518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition
0125-300X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารรูสมิแล
RUSAMELAE JOURNAL
0858-2068
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวจนะ
Vacana: Journal of Language and Linguistics
2287-0903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวนศาสตร์
Thai Journal of Forestry
0857-1724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มข.
KKU Research Journal
0859-3957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
KKU Research Journal (Graduate Studies)
1906-201X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
KKU RESEARCH JOURNAL of Humanities and Social Sciences (GRADUATE STUDIES)
2286-7910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)
1685-2532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1906-0874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SDU Research Journal Science and Technology
1906-3334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
SDU Research Journal Social Science and Humanities
1905-2847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1906-1889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi
1686-8420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
RMUTSV Research Journal
1906-6627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยทางการพยาบาล
Thai Journal of Nursing Research
0859-7685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยทางการศึกษา
Journal of Educational Research
1905-5536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal of Health Science Research
1906-0319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยพลังงาน
Journal of Energy Research
1686-3437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal
1686-9974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science
2465-3578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
Journal of Health Systems Research
0858-9437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ARU Research Journal Humanities and Social Sciences
2408-0942
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
DRURDI Research for Community Service Journals
2465-4051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
2286-7171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1905-4963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1513-8410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1906-1730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology
1906-1722
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1906-327X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)
Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)
1685-2923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal of Scientific Research Chulalongkorn University
0125-6335
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
TLA Research Journal (Thai Library Association)
1906-0793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
Journal of Thai Interdisciplinary Research
2465-3837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยสังคม
Journal of Social Research
0857-9180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU Journal for Public Health Research
1906-1137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Journal of Fisheries Technology Research
1905-7393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Area Based Development Research Journal
2408-1752
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani journal of research and evaluation
2286-9719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
KMUTT Research and Development Journal
0125-278X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University
1906-1641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
2229-2802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1905-1867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
VRU Research and Development Journal
1905-2529
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
2351-0374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
VRU Research and Development Journal Science and Technology
2351-0366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
Journal of research and development in special education
2408-2651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
Research and Development Health System Journal
1906-2605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Journal of Research and Curriculum Development
2229-2365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
Journal of Agricultural Research and Extension
0125-8850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
Journal of Architectural Research and Studies
1685-361X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
Journal of Architectural/Planning Research and Studies
1905-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of fine arts, Chiang Mai university
1906-0572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
0125-2380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University
2392-5477
2351-0935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal
2392-5957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University
0857-2100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
2286-9638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
2286-6590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Academic journal of north Bangkok university
2286-8860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
2286-7589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Burirum Rajabhat University
1906-7062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
2228-8473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Sisaket Rajabhat University Journal
1906-0327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1686-4409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
University of the Thai Chamber of Commerce Journal
0125-2437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
Saengtham College Journal
1906-5078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
UBU Engineering Journal
1906-392X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Art and Architecture Journal Naresuan University
2228-8120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Academic Journal Institute of Physical Education
1905-291X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2286-9514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
CRMA Journal
2350-9600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
2351-0579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
International Thai Tourism Journal
2286-9018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC Law Journal
2229-1105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Huachiew Chalermprakiet law journal
2286-6965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences
1905-1212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
0125-5134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Industry Technology Lampang Rajabhat University
1906-5337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1905-3819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
2286-7856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
Dhammathas journal
1513-5845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
The journal of social communication innovation
1906-6988
2586-9078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT
International Journal of Building Urban, Interior and Lanscape Technology
2228-9135
2228-9194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
RTAFA Journal of Science and Technology
1906-7186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
2287-0717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1686-0650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
2229-2306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการปทุมวัน
Pathumwan Academic Journal
2229-1636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
0857-684X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-4540
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
UMT-Poly Journal
1686-7440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
Journal of Thonburi University
1905-9469
2408-2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
Pathumthani University Academic Journal
1906-4284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU academic review
1905-9590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University Academic Journal
1905-162x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
2229-0435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
EAU Heritage Journal Science and Technology
2286-6175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
2286-6183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
Journal of the way human society
2287-0482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
2408-252X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
Sripatum Chonburi Journal
1686-5715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการศาลปกครอง
Administrative Courts Journal
1513-7996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1906-5949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1513-2445
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
2350-9260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
APHEIT Journal
0858-9216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการสาธารณสุข
Journal of Health Science
0858-4923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
0859-1083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
Journal of Curriculum and Instruction
1906-5906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
Journal of Industrial Education
1905-9450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการเกษตร
Thai Agricultural Research Journal
0125-8389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
2229-2683
2408-1418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
Chalermkanchana Academic Journal
2392-5655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Southeast Bangkok Journal
2408-2279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
The Journal of Industrial Technology
1686-9869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
2351-0811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
Region 11 Medical Journal
0857-5975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
2351-0455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
RMUTP Research Journal
1906-0432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
Social Sciences Research And Academic Journal
2286-9832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิชาชีพบัญชี
Journal of Accounting Professions
1686-8293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
0857-9296
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาการจัดการ
Journal of Management Sciences
0125-8362
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU Journal of Management Science
2351-0390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University
2392-5523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1906-2397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
1906-8824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
Journal of Modern Management Science
2408-2619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
Dusit Thani College Journal
1906-070x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1906-1056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MBA-KKU Journal
1906-3180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
College of Asian Scholar Journal
2392-5787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
0857-7927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
0859-4562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
0859-6808
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
Journal of Phrapokklao Nursing College
0858-110X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
Journal of Commerce-Burapha Review
1685-2354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities
1686-6959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal
2350-9953
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
Koch Cha Sarn Journal of Science
1686-4522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.
KU Science Journal
0125-7730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
KKU Science Journal
0125-2364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
KKU Science Journal
2586-9531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
Srinakharinwirot Science Journal
0857-1600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Journal of Sports Science and Health
1513-7430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
Journal of Exercise and Sport Science
0859-6633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Burapha Science Journal
2351-0781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
The Journal of Applied Science
1513-7805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
Journal of Science Ladkrabang
0857-9512
2539-7257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Agricultural Science Journal
0125-0369
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Thai Science and Technology Journal
0858-4435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
Science and Technology RMUTT Journal
2229-1547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1686-9664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology
2287-0083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1685-7941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal of Science and Technology Kasetsart University
2286-6558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
Journal of Sports Science and Technology
1513-7201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1686-4530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
Journal of Research Methodology
0857-2933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Journal
1906-3636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot Engineering Journal
1905-4548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Engineering Journal of Siam University
1513-4652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Engineering Journal Chiang Mai University
0857-2178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
Journal of Engineering, RMUTT
1685-5280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
Thai Environmental Engineering Journal
1686-2961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University Journal of Engineering and Technology
1513-038X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวิเทศศึกษา
Journal of International Studies
2228-8864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
Valaya Alongkorn Review
2229-0931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal of Srinakharinwirot Research and Development
0857-5290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1513-7287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Sripatum Review of Science and Technology
2228-8724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
0857-4405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
1905-3754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
Constitutional Tribunal Journal
1513-1246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศาสตร์
วารสารศาสตร์
0125-8192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
Journal of Religion and Culture
1905-8144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปกรรมบูรพา
Burapha Arts Journal
0859-8800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
1906-6023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University
0859-9866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
Journal of Fine Arts Research and Applied Arts
2351-0285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปศาสตร์
Journal of Liberal Arts
1513-9131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1906-7208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
1686-5596
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Journal of Liberal Arts, Maejo University
2286-8755
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
Silpakorn Educational Research Journal
1906-8352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลป์ พีระศรี
Journal of Fine Arts
2392-5884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศิลป์ปริทัศน์
Art Pritas Journal
2286-9565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์
Journal of Education
0125-3212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1905-9574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
STOU Education journal
1905-4653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal of Education Khon Kaen University
0857-1511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Journal of Education Thaksin University
1513-9514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal of Education Naresuan University
0859-5127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education Mahasarakham University
1905-9922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal of Education, Silpakorn University
1686-3089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Journal of Education Prince of Songkla University
0857-1791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
Kasetsart Educational Review
0125-6203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
0857-0914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
0859-1113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1906-9928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1905-8586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipoks Institute Journal
1685-9855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
Institute of Culture and Arts Journal
1906-2044
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university
2228-8376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
Phimoldhamma Research Institute
2465-3705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
National Defence Studies Institute Journal
1906-7836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
TNI Journal of Business Administration and Languages
2351-0048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
TNI Journal of Engineering and Technology
2351-0056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสภาการพยาบาล
Thai Journal of Nursing Council
1513-1262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais
0857-0604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Journal of the Psychiatric Association of Thailand
0125-6985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมนักวิจัย
Journal of the Association of Researchers
0859-2330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand
1905-4084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0125-8842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
0859-4880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1685-408X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1513-4261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
2229-0737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
Thammasat Economic Association Journal
xxxx-xxxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
Journal of Thai Stroke Society
1905-372X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสวนปรุง
Bulletin of Suanprung
0857-2127
2586-8748
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสหวิทยาการ
Journal of Integrated Sciences
1685-2494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสหศาสตร์
Journal of Sahasat
1513-8429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสหเวชศาสตร์
Journal of Allied Health Sciences
1513-4865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
Journal of Mekong Societies
1686-6541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
Journal of Sociology and Anthropology
0125-7356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมศาสตร์
Journal of Social Sciences
0125-0590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal of Social Sciences Naresuan University
1686-9192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak Journal of Social Sciences
1905-8241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
0859-2055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
2286-6922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
Journal for Social Sciences Research
2228-8287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
Journal of Social Academic
1906-2508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Journal of Social Sciences and Humanities
0125-2860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Journal of Social Work
0857-3166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
KKU. Veterinary Journal
0858-2297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสัตวแพทย์
Journal of Kasetsart Veterinarians
0125-5169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
Journal of Wildlife in Thailand
0858-396X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
Journal of MCU Peace studies
2287-0962
2539-6765
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
The Public Health Journal of Burapha University
1905-7164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสาธารณสุขศาสตร์
Journal of Public Health
0125-1678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
Journal of Public Health and Development
1905-1387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสารสนเทศ
Journal of Information
1513-7015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสารสนเทศศาสตร์
Journal of Information Science
2228-8457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสาระคาม
Sarakham Journal
1906-893X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Journal of the National Research Council of Thailand
0028-0011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
0858-8899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
Journal of Graduate Volunteer Centre
1686-3690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
Thaksin University Library Journal
2286-7740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Library Journal
0858-2602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสิ่งแวดล้อม
Environmental Journal
0859-3868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
AEE-T Journal of Environmental Education
1906-8557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
Journal of Mental Health of Thailand
0859-497X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสุขศึกษา
Journal of Health Education
0125-0744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
Journal of Health, Physical Education and Recreation
0125-2674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสุทธิปริทัศน์
Suthiparithat Journal
0857-2690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University Journal
0857-6955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1906-9790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารห้องสมุด
T.L.A. Bulletin
0857-0086
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
Hatyai Academic Journal
1686-1868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Journal
0857-0965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอักษรศาสตร์
Journal of Letters
0125-4820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
1905-7520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU Journal of Medicine
2465-454X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน
I-San Journal of Internal Medicine
1685-3091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
0125-4987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
Mekong-Salween Civilization Studies Journal
1906-7682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอาหารและยา
FDA Journal
0859-1180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอินโดจีนศึกษา
Indochina Studies Journal
1513-3109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)
2287-0326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
ASEAN Journal of Open and Distance Learning
2232-0814
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเกษตร
Journal of Agriculture
0857-0841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
King Mongkuts Agricultural Journal
0857-0108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเกษตรพระวรุณ
Prawarun Agricultural Journal
1685-8379
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
Kasetsart Applied Business Journal
1906-0254
2539-6250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเกษมบัณฑิต
Kasem Bundit Journal
1513-5667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเกื้อการุณย์
Kuakarun Journal of Nursing
0858-3080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
jsn Journal
2229-1997
2586-937X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2408-1051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเซนต์จอห์น
Saint Johns Journal
0859-9432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคนิคการแพทย์
Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
0125-2682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
0125-5347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
Journal of Medical Technology and Physical Therapy
0857-6653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
Journal of Food Technology, Siam University
1686-3070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา
Journal of Cognitive Technology (JCT)
1905-6486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
Journal of Southern Technology
1906-0807
2539-7281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Journal
1685-8573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree Journal of Social Science
1905-9329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
2229-1210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Education and Communication Technology Journal = ECT Journal
1686-5375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
1513-8607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเภสัชกรรมไทย
Thai Journal of Pharmacy Practice
1906-5574
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเภสัชวิทยา
Thai Journal of Pharmacology
0125-3832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1905-0852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเมืองโบราณ
Muang Boran Journal
0125-426X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
0125-0892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn Journal of Economics
0857-8397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Journal of Economics
0858-9291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Economics Chiang Mai University
0859-8479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
Thammasat Economic Journal
1685-3008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Applied Economics Journal
2586-9124
2586-9132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot Economics Journal
1905-0461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
Economics and Public Policy Journal
1906-8522
2630-0028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา
Journal of East Asian and ASEAN Studies
1686-378X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารแพทย์นาวี
Royal Thai Navy Medical Journal
0125-6971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารแพทย์เขต 4-5
Region 4-5 Medical Journal
0125-7323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโภชนาการ
Journal of Nutrition Association of Thailand
0125-6955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโรคผิวหนัง
Thai Journal of Dermatology
0125-8680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโรคมะเร็ง
Thai Cancer Journal
0125-2038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโรคเอดส์
Thai AIDS Journal
0857-8575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
Chonburi Hospital Journal
0125-6882
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
Mahasarakham Hospital Journal
1686-4417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
Journal of Srithanya Hospital
0858-6101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
Journal of Sakon Nakhon Hospital
0859-7251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1686-8579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
Journal of Metals, Materials and Minerals
0857-6149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
Journal of Hematology and Transfusion Medicine
0858-2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
Thai Journal of Operations Research :TJOR
2287-0210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารไทยคดีศึกษา
The Journal of the Thai Khadi Research Institute
1686-0667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารไทยศึกษา
Journal of Thai studies
1686-7459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
Research Methodology and Cognitive Science
1685-6740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาสารทันตสาธารณสุข
Thai Journal of Dental Public Health
0858-6527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
Journal of the Dental Association of Thailand
0045-9917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University Dental Journal
0859-9254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University Dental Journal
1905-0488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
Mahidol Dental Journal
0125-5614
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
Kasetsart Journal (Natural Science)
0075-5192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
0125-8370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิศวกรรมสาร มก.
Kasetsart Engineering Journal
0857-4154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิศวกรรมสาร มข.
KKU Engineering Journal
0125-8273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Engineering Journal
1905-615X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
0857-7951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
2286-668X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
South-East Asia Journal of Engineering
1686-8803
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิศวสารลาดกระบัง
Ladkrabang Engineering Journal
0125-1724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัญญีสาร
The Thai Journal of Anesthesiology
0857-1287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences
0859-6255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีนครินทร์เวชสาร
Srinagarind Medical Journal
0857-3123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีวนาลัยวิจัย
Journal of Srivanalai Vijai
2229-2268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปกรรมสาร
The Fine and Applied Arts Journal
1686-5189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปวัฒนธรรม
Art and Culture Magazine
0125-3654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์
Liberal Arts Review
1905-2863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปากร
Silpakorn Journal
0125-0531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
Songklanagarind Medical Journal
0125-8435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สยามวิชาการ
Siam Academic Review
1513-1076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สักทอง : วารสารการวิจัย
The Golden Teak: Research Journal
1513-7813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
2408-0845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)
The Golden Teak : Science and Technology Journal
2408-0837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0125-4138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัตวแพทย์มหานครสาร
Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
1905-7571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารคดี
Sarakadee Magazine
0857-1538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารศิริราช
Siriraj Hospital Gazette
0125-152X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Walailak Abedo of Culture Journal
2228-804x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
Built Environment Inquiry
1685-4489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
NAJUA Architecture, Design and Built Environment
0857-1457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
NAJUA history of architecture Thai architecture
1686-1841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อินทนิลทักษิณสาร
Inthaninthaksin Journal
1905-3959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อินฟอร์เมชั่น
Information
0859-015X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงรายเวชสาร
Chiangrai Medical Journal
1906-649X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
Chiang Mai Dental Journal
0875-6920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร
Chiang Mai Veterinary Journal
1685-9502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงใหม่เวชสาร
Chiang Mai Medical Journal
0125-5983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทพสตรี I-TECH
Journal of Industrial Technology
1905-6648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวชชสารสัตวแพทย์
The Thai Journal of Veterinary Medicine
0125-6491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวชบันทึกศิริราช
Siriraj Medical Bulletin
1906-1552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
Journal of Thai Rehabilitation Medicine
0857-6823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
Journal of Thai Rehabilitation Medicine
2630-0184
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวชสารแพทย์ทหารบก
Royal Thai Army Medical Journal
0125-7722
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Business Administration and Economics Review
1686-5731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอเชียปริทัศน์
Journal of Asian Review
0125-3638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก่นเกษตร
Khon Kaen Agriculture Journal
0125-0485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดมทัศน์
โดมทัศน์
0125-555X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1905-3460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไทยไภษัชยนิพนธ์
Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1686-9540
2586-8659