โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Engineering and Applied Science Research / Engineering and Applied Science Research

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2561 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2561