โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Current Applied Science and Technology Journal / Current Applied Science and Technology Journal

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2561 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561