โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2561 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2561