โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences / Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2561 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561