โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2560