โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2560