โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2560