โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Thammasat Business Law Journal / Thammasat Business Law Journal

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2560