โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2560