โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University

ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2560