โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560