โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal

ปีที่ 57 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560