โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
NIDA Case Research Journal / NIDA Case Research Journal

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560