โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศิลป์ปริทัศน์ / Art Pritas Journal

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560