โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics

ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560