โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560