โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560