โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science

ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560