โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
International Journal of Agricultural Technology / International Journal of Agricultural Technology

ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560