โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560