โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560