โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
รัฐสภาสาร / รัฐสภาสาร

ปีที่ 65 ฉบับที่ 5 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560