โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560