โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Journal of Liberal Arts, Maejo University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560